สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDC52N0008 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552
 จิราพร กุลสาริน
1 ต.ค. 51
 RDC52N0007 พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 2552
 อลิสา  มณีไชย
1 ต.ค. 51
 RDC52N0006 หน่วยสนับสนุนการเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสถาบันแสนผะหญา จังหวัดลำปาง 2552
 ชาญ อุทธิยะ
1 ต.ค. 51
 RDC52N0005 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 2552
 ภัทรา มาน้อย
1 พ.ย. 51
 RDC52N0004 พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 2552
 สุทธิรา อุดใจ
1 ต.ค. 51
 RDC52N0003 ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย PDG52N0001 และ RDG52N0004
 กิตติ์ธเนศ ชูจิตร
1 พ.ย. 51
 RDC52N0002 พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 2552
 ณัฐกานต์ จิตรวัฒนา
1 ต.ค. 51
 RDC52N0001 สำนักงานประสานงานวิจัยเชิงบูรณการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2552
 ปรารถนา ยศสุข
1 ต.ค. 51
 RDC52M0011 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2552
 สันติ จียะพันธ์
1 ม.ค. 52
 RDC52M0010 แนวทางการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
 อัฒยา สง่าแสง
1 ม.ค. 52
 RDC52M0009 สืบค้นต้นทุนทางสังคมและแนวทางการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
 ชไมพร พราหมณโชติ
1 ม.ค. 52
 RDC52M0008 การพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี 2552
 วิไลวรรณ จันทร์พ่วง
1 ม.ค. 52
 RDC52M0007 ฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤติเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2552
 สุวิไล เปรมศรีรัตน์
1 ม.ค. 52
 RDC52M0006 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2552
 ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
1 ต.ค. 51
 RDC52M0005 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเสริมพลังชุมชนขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
 เสาวลักษณ์ กุศลทรามาส
1 ต.ค. 51
 RDC52M0004 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2552
 พีรชัย กุลชัย
1 ต.ค. 51
 RDC52M0003 พี่เลี้ยงสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดราชบุรี
 วิลาวัณย์ ประจวบวัน
1 ต.ค. 51
 RDC52M0002 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคตะวันออก ปี 2552
 ไพโรจน์ แสงจันทร์
1 ต.ค. 51
 RDC52M0001 โครงการพี่เลี้ยงสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี- ตราด
 ปัทมา ปรางค์พันธ์
1 ต.ค. 51
 RDC52E0020 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู การวิจัยชุดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเยาวชน
 พิภพ หัสสา
1 ส.ค. 52
 RDC52E0019 สนับสนุนชุดโครงการวิจัยและพัฒนากลไกการหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสุรินทร์
 อภินันท์ บุญทอน
1 ก.ค. 52
 RDC52E0018 ติดตาม สนับสนุน และถอดบทเรียนกระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสระแก้ว ปี 2552
 ฤทธิชัย ภูตะวัน
1 ก.ค. 52
 RDC52E0017 ติดตามสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นชุดเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจท้องถิ่น จังหวัดยโสธร
 นิรัตน์ ศรีชำนิ
1 ก.ค. 52
 RDC52E0016 พัฒนาและติดตามสนับสนุนงานวิจัยในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ และอีสานตอนใต้
 รุ่งวิชิต คำงาม
1 ก.ค. 52
 RDC52E0015 การพัฒนาศักยภาพคนทำงานและนักวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
 บุญเสริฐ เสียงสนั่น
1 ก.ค. 52
 RDC52E0014 บริหารโครงการวิจัยของพี่เลี้ยงการวิจัยท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
 พัชราภรณ์ ชนภัณฑารักษ์
1 มิ.ย. 52
 RDC52E0013 การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
 วิไลลักษณ์ เกศกุล
1 มิ.ย. 52
 RDC52E0012 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ 2552
 บุญเสริฐ เสียงสนั่น
1 เม.ย. 52
 RDC52E0011 รูปแบบการสนับสนุนการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในรายวิชาการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
 กาญจนา ทองทั่ว
1 มิ.ย. 52
 RDC52E0010 วิจัยชุดชาติพันธุ์ผู้ไท จังหวัดกาฬสินธุ์
 ปาริชาติ หาญไชยนะ
1 พ.ค. 52
 RDC52E0009 พัฒนา หนุนเสริม และถอดบทเรียนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดเลย
 ยุทธนา วงศ์โสภา
1 พ.ค. 52
 RDC52E0008 เครือข่ายวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน จังหวัดยโสธร
 พินิจ คาดพันโน
1 มี.ค. 52
 RDC52E0007 รูปแบบของการยกระดับการวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะ (2552 - 2554)
 บัญชร แก้วส่อง
1 ม.ค. 52
 RDC52E0006 การวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 สุเมธ ปานจำลอง
1 มี.ค. 52
 RDC52E0005 พัฒนารูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาโท พื้นที่ภาคอีสาน (ต่อเนื่อง)
 ชูพักตร์ สุทธิสา
1 มี.ค. 52
 RDC52E0004 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยพุทธวิธี ผ่านงานวิจัยและสังเคราะห์บทเรียนปีที่2 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นชัยภูมิ
 จุลทัศน์ อุปัชฌาย์
1 ม.ค. 52
 RDC52E0003 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 6
 มัสยา คำแหง
1 ธ.ค. 51
 RDC52E0002 ศูนย์ส่งเสริมนักวิชาการเพื่องานวิจัยท้องถิ่น ปี 2552
 ชูพักตร์ สุทธิสา
1 ต.ค. 51
 RDC52E0001 การพัฒนาศักยภาพ RC และความเข้มแข็งของ Node ภาคอีสาน
 โกมล สนั่นก้อง
1 ต.ค. 51
 RDC51S0007 หน่วยสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ปี 2551
 นิวัตร์ โฮ้เต้กิ้ม
1 พ.ค. 51
 RDC51S0006 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 2551
 เลิศชาย ศิริชัย
1 มี.ค. 51
 RDC51S0005 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดตรัง 2551
 มานพ ช่วยอินทร์
1 ก.พ. 51
 RDC51S0004 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2551
 วิรัตน์ สาระคง
1 ม.ค. 51
 RDC51S0003 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพังงา 2551
 สุขกิจ นาคตาขุน
1 ม.ค. 51
 RDC51S0002 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ภาคใต้ตอนล่าง 2551
 วิรัช เอี่ยมปลัด
1 ม.ค. 51
 RDC51S0001 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล 2551
 สมพงษ์ หลีเคราะห์
1 ม.ค. 51
 RDC51N0010 พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 2551 ระยะที่ 1
 ปิยกานต์ ฟักสด
1 ก.ค. 51
 RDC51N0009 ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย PDG51N0007 การศึกษารวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรน้ำแม่กึ๊ด ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 อรุณ อุลัย
1 พ.ค. 51
 RDC51N0008 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2551
 ธนันชัย มุ่งจิต
1 ม.ค. 51
 RDC51N0007 พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2551
 นิติศักดิ์ โตนิติ
1 พ.ย. 50

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 50 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>