สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDC51N0006 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551
 จิราพร กุลสาริน
1 ต.ค. 50
 RDC51N0005 การบริหารจัดการการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการทำวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท (CBMAG) ปี 2551
 ศุภศักดิ์ ลิมปิติ
1 ต.ค. 50
 RDC51N0004 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำพูน 2551
 วันเพ็ญ พรินทรากูล
1 พ.ย. 50
 RDC51N0003 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 2551
 ภัทรา มาน้อย
1 พ.ย. 50
 RDC51N0002 สำนักงานประสานงานวิจัยเชิงบูรณการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2551
 ปรารถนา ยศสุข
1 ต.ค. 50
 RDC51N0001 พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 2551
 อลิสา  มณีไชย
1 ต.ค. 50
 RDC51M0010 การศึกษาแนวทางการพัฒนา/สนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่เหมาะสมต่อการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี"
 วิไลวรรณ จันทร์พ่วง
1 เม.ย. 51
 RDC51M0009 ทุนวิจัยมหาบัณฑิตในการศึกษาและพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ภาษาในภาวะวิกฤตปีที่ 2
 เสาวภา พรสิริพงษ์
1 เม.ย. 51
 RDC51M0008 การวิจัยและพัฒนานักวิชาการและนักศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคตะวันออก
 ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์
1 เม.ย. 51
 RDC51M0007 ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต ปี 2551
 สุวิไล เปรมศรีรัตน์
1 ต.ค. 50
 RDC51M0006 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2551
 สันติ จียะพันธ์
1 ต.ค. 50
 RDC51M0005 รูปแบบการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ อ.สามร้อยยอด อ.กุยบุรี และอ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
 สุขประเสริฐ กล่อมจิต
1 ต.ค. 50
 RDC51M0004 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามปี 2551
 ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
1 ต.ค. 50
 RDC51M0003 พี่เลี้ยงสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ จ.ราชบุรี ปี 2551
 วิลาวัณย์ ประจวบวัน
1 ต.ค. 50
 RDC51M0002 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2551
 พีรชัย กุลชัย
1 ต.ค. 50
 RDC51M0001 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคตะวันออก ปี 2551
 ไพโรจน์ แสงจันทร์
1 ต.ค. 50
 RDC51E0016 ติดตาม สนับสนุนและถอดบทเรียนกระบวนการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นชุดโครงการคนพิการจังหวัดนครราชสีมา
 พัชราภรณ์ ชนภัณฑารักษ์
1 มิ.ย. 51
 RDC51E0015 พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงในการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในเขตพื้นที่อีสานใต้ ระยะที่ 2
 รุ่งวิชิต คำงาม
1 พ.ค. 51
 RDC51E0014 สนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นชุดการศึกษาเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญ
 วิไลลักษณ์ เกศกุล
1 มิ.ย. 51
 RDC51E0013 ติดตาม สนับสนุนและถอดบทเรียนกระบวนการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสระแก้ว
 ฤทธิชัย ภูตะวัน
1 มิ.ย. 51
 RDC51E0012 โครงการสนับสนุนชุดโครงการวิจัยและสังเคราะห์แนวทางการจัดการลุ่มน้ำห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์
 อภินันท์ บุญทอน
1 มิ.ย. 51
 RDC51E0011 ติดตามสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นชุดเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจท้องถิ่น จังหวัดยโสธร
 นิรัตน์ ศรีชำนิ
1 ก.ค. 51
 RDC51E0010 ชุดชาติพันธุ์ผู้ไท จังหวัดกาฬสินธุ์
 ปาริชาติ หาญไชยนะ
1 พ.ค. 51
 RDC51E0009 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ 2551
 บุญเสริฐ เสียงสนั่น
1 เม.ย. 51
 RDC51E0008 วิจัยนักวิชาการกับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 2
 กาญจนา ทองทั่ว
1 พ.ค. 51
 RDC51E0007 พัฒนา หนุนเสริม และถอดบทเรียนโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดเลย
 ยุทธนา วงศ์โสภา
1 พ.ค. 51
 RDC51E0006 การวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 สุเมธ ปานจำลอง
1 มี.ค. 51
 RDC51E0005 เครือข่ายการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน จังหวัดยโสธร
 พินิจ คาดพันโน
1 มี.ค. 51
 RDC51E0004 โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษาปริญญาโท พื้นที่ภาคอีสาน (CBMAG : Community Based Master Research Grant)
 ชูพักตร์ สุทธิสา
1 มี.ค. 51
 RDC51E0003 การศึกษาวิจัยเรื่องเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู
 พิภพ หัสสา
1 มี.ค. 51
 RDC51E0002 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 2551
 มัสยา คำแหง
1 ธ.ค. 50
 RDC51E0001 ศูนย์ส่งเสริมนักวิชาการเพื่องานวิจัยท้องถิ่น ปี 2550
 ชูพักตร์ สุทธิสา
1 ต.ค. 50
 RDC50S0010 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช 2550 ระยะที่1
 เลิศชาย ศิริชัย
1 ก.ย. 50
 RDC50S0009 หน่วยสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 นิวัตร์ โฮ้เต้กิ้ม
1 พ.ค. 50
 RDC50S0008 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดตรัง 2550
 มานพ ช่วยอินทร์
1 ก.พ. 50
 RDC50S0007 การบริหารจัดการสำนักงานและการหนุนเสริมงานบัญชีโครงการวิจัยในพื้นที่ของหน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง
 ปริญดา สือรี
1 พ.ค. 50
 RDC50S0006 ศูนย์ประสานงานอิสลามศึกษา และวัฒนธรรม ปี 2550
 ตูแวคอลีเย๊าะ กาแบ
1 ม.ค. 50
 RDC50S0005 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2550
 วิรัตน์ สาระคง
1 ม.ค. 50
 RDC50S0004 การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานเพื่อเป็นนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น กรณีศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปัตตานี และเทศบาลนครยะลา
 โชติรส ศรีระสันต์
1 ม.ค. 50
 RDC50S0003 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพังงา 2550
 สุขกิจ นาคตาขุน
1 ม.ค. 50
 RDC50S0002 ติดตามสนับสนุนงานวิจัยชุดชายแดนภาคใต้กับโครงการความร่วมมือสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.ปัตตานี)
 วิรัช เอี่ยมปลัด
1 ก.พ. 50
 RDC50S0001 หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล 2550
 สมพงษ์ หลีเคราะห์
1 ม.ค. 50
 RDC50N0011 หน่วยสนับสนุนการเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสถาบันแสนผะหญาจังหวัดลำปาง
 ชาญ อุทธิยะ
1 ก.ย. 50
 RDC50N0010 ยุติธรรมชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
 อรพินธ์ สุวัณณปุระ
1 ก.ย. 50
 RDC50N0009 พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 2550
 ปิยกานต์ ฟักสด
1 พ.ค. 50
 RDC50N0008 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2550
 ธนันชัย มุ่งจิต
1 ม.ค. 50
 RDC50N0007 พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นโครงการ RDG49N0012
 วิชัย นิลคง
1 ม.ค. 50
 RDC50N0006 เครือข่ายการเรียนรู้และประสานงานวิจัยการท่องเที่ยวโดยชุมชนปี 2550
 สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์
1 ธ.ค. 49
 RDC50N0005 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำพูน 2550
 วันเพ็ญ พรินทรากูล
1 พ.ย. 49
 RDC50N0004 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 2550
 ภัทรา มาน้อย
1 พ.ย. 49

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 51 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>