สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDC50N0003 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550
 จิราพร กุลสาริน
1 ต.ค. 49
 RDC50N0002 สำนักงานประสานงานวิจัยเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2550
 ปรารถนา ยศสุข
1 ต.ค. 49
 RDC50N0001 พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
 อลิสา  มณีไชย
1 ต.ค. 49
 RDC50M0007 การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ปี 2550
 วิไลวรรณ จันทร์พ่วง
1 เม.ย. 50
 RDC50M0006 การอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตเพื่อการพัฒนาชุมชน ปี 2550
 สุวิไล เปรมศรีรัตน์
1 ต.ค. 49
 RDC50M0005 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2550
 ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
1 ต.ค. 49
 RDC50M0004 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 สันติ จียะพันธ์
1 ต.ค. 49
 RDC50M0003 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคตะวันออก
 ไพโรจน์ แสงจันทร์
1 ต.ค. 49
 RDC50M0002 ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย การศึกษารวบรวมภูมิปัญญาการทำสวนผลไม้ชีวภาพอย่างยั่งยืน ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง
 พีรชัย กุลชัย
1 ต.ค. 49
 RDC50M0001 พี่เลี้ยงสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ จ.ราชบุรี
 วิลาวัณย์ ประจวบวัน
1 ต.ค. 49
 RDC50E0010 ศูนย์ประสานงานโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อท้องถิ่นทุ่งกุลาร้องไห้ 2550
 บุญเสริฐ เสียงสนั่น
1 ก.ค. 50
 RDC50E0009 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธีผ่านงานวิจัยและสังเคราะห์บทเรียน โดยศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ
 จุลทัศน์ อุปัชฌาย์
1 ส.ค. 50
 RDC50E0008 ติดตามสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นชุดเกษตรอินทรีย์ จังหวัดยโสธร
 นิรัตน์ ศรีชำนิ
1 ก.ค. 50
 RDC50E0007 การจัดการพื้นที่ทามลุ่มน้ำมูลตอนกลางแบบบูรณาการ โดยชุมชนท้องถิ่น
 บุญเสริฐ เสียงสนั่น
1 พ.ค. 50
 RDC50E0006 การหนุนเสริมและติดตามโครงการชุดกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท จังหวัดกาฬสินธุ์
 ปาริชาติ หาญไชยนะ
1 พ.ค. 50
 RDC50E0005 การหนุนเสริมและติดตามโครงการวิจัย ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
 พรสวรรค์ จุฑานันท์
1 มี.ค. 50
 RDC50E0004 สังเคราะห์องค์ความรู้ ชุดโครงการประสานงานวิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม
 ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
1 ก.พ. 50
 RDC50E0003 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม 2550
 ชูพักตร์ สุทธิสา
1 ม.ค. 50
 RDC50E0002 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 2550
 มัสยา คำแหง
1 ธ.ค. 49
 RDC50E0001 เครือข่ายการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน จังหวัดยโสธร
 พินิจ คาดพันโน
1 ม.ค. 50
 RDC49S0012 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 2549
 เลิศชาย ศิริชัย
1 มิ.ย. 49
 RDC49S0011 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดตรัง 2549
 มานพ ช่วยอินทร์
1 ก.พ. 49
 RDC49S0010 หน่วยสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2549
 นิวัตร์ โฮ้เต้กิ้ม
1 มี.ค. 49
 RDC49S0009 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2549
 วิรัตน์ สาระคง
1 ม.ค. 49
 RDC49S0008 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพังงา 2549
 สุขกิจ นาคตาขุน
1 ม.ค. 49
 RDC49S0007 ติดตามสนับสนุนงานวิจัยชุดชายแดนภาคใต้กับโครงการความร่วมมือสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.ปัตตานี)
 วิรัช เอี่ยมปลัด
1 ก.พ. 49
 RDC49S0006 ศูนย์ประสานงานอิสลามศึกษาและวัฒนธรรม
 ตูแวคอลีเย๊าะ กาแบ
1 ม.ค. 49
 RDC49S0005 เครือข่ายความรู้เพื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
 สมพร โรยทั่ว
1 ม.ค. 49
 RDC49S0004 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอาชีพทางเลือกร่วมกับชุมชนในพื้นที่รอบอ่าวปัตตานีเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน (ศจต.)
 กฤติกา สือรี
1 ม.ค. 49
 RDC49S0003 หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล 2549
 สมพงษ์ หลีเคราะห์
1 ม.ค. 49
 RDC49S0002 โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานเพื่อเป็นนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น กรณีศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปัตตานี
 โชติรส ศรีระสันต์
1 ม.ค. 49
 RDC49S0001 หน่วยประสานงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนเขาหลวง 2549
 เชาวลิต สิทธิฤทธิ์
1 ต.ค. 48
 RDC49N0013 การบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยการจัดการองค์ความรู้ชุมชนด้านการจัดการหนี้สินเชิงบูรณาการ จังหวัดลำปาง ระยะที่ 2
 ชาญ อุทธิยะ
1 ก.ค. 49
 RDC49N0012 ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย RDG49N0033 การศึกษาศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแก่งเกาะใหญ่ ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษณบุรี จ.กำแพงเพชร ระยะที่ 2
 ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ
1 ส.ค. 49
 RDC49N0011 พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 2549
 มยุรา ลือใจอินทร์
1 เม.ย. 49
 RDC49N0010 พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน
 อารียา กาแก้ว
1 เม.ย. 49
 RDC49N0009 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2549
 ธนันชัย มุ่งจิต
1 ม.ค. 49
 RDC49N0008 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นโพธิยาลัย 2549 ระยะที่ 1
 พระมหาบุญช่วย สิรินธโร
1 ธ.ค. 48
 RDC49N0007 เครือข่ายการเรียนรู้และประสานงานวิจัยการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์
1 ธ.ค. 48
 RDC49N0006 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำพูน 2549
 วันเพ็ญ พรินทรากูล
1 พ.ย. 48
 RDC49N0005 กลไกสนับสนุนโครงการในกลุ่มประวัติศาสตร์แม่แจ่ม 100 ปี ระยะที่ 3
 สันติพงษ์ ช้างเผือก
1 ต.ค. 48
 RDC49N0004 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 2549
 ภัทรา มาน้อย
1 พ.ย. 48
 RDC49N0003 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ 2549
 อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
1 ต.ค. 48
 RDC49N0002 พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
 เพ็ญพร ประไพพิณ
1 ต.ค. 48
 RDC49N0001 สำนักงานประสานงานวิจัยเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2549
 สมคิด แก้วทิพย์
1 ต.ค. 48
 RDC49M0007 ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัยกระบวนการถอดบทเรียนชุมชนอาคารสงเคราะห์
 เยาวรัตน์ ศุภกรรม
1 ก.ย. 49
 RDC49M0006 ทุนวิจัยมหาบัณฑิตในการศึกษาและพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ภาษาในภาวะวิกฤต
 เสาวภา  พรสิริพงษ์
1 มิ.ย. 49
 RDC49M0005 ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย RDG48M0002 การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวหัวสำโรง ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ระยะที่ 2"
 พีรชัย กุลชัย
1 เม.ย. 49
 RDC49M0004 การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ปี 2549
 วิไลวรรณ จันทร์พ่วง
1 ม.ค. 49
 RDC49M0003 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคตะวันออก
 ไพโรจน์ แสงจันทร์
1 ก.พ. 49

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 52 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>