สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDC49M0002 ติดตามสนับสนุนโครงการการศึกษาสถานการณ์ปัญหาและภาวะหนี้สินของชุมชนบ้านหนองอ้อ หมู่ 3 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 ลักขณา วงศ์ยะรา
1 ม.ค. 49
 RDC49M0001 การพัฒนาภาษาและการวางแผนการใช้ภาษามลายูถิ่น (มลายูปาตานี) เพื่อการจัดการศึกษาและพัฒนาชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 สุวิไล เปรมศรีรัตน์
1 พ.ย. 48
 RDC49E0009 ศูนย์ประสานงานโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อท้องถิ่นทุ่งกุลาร้องไห้ 2549
 บุญเสริฐ เสียงสนั่น
1 พ.ค. 49
 RDC49E0008 พี่เลี้ยงติดตามสนับสนุนโครงการวิจัยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 บังอร คณิตศิลป์
1 พ.ค. 49
 RDC49E0007 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิชาการเป็นนักวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 กาญจนา ทองทั่ว
1 มิ.ย. 49
 RDC49E0006 การพัฒนาโครงการวิจัยชุดประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทุ่งกุลาร้องไห้
 บุญเสริฐ เสียงสนั่น
1 เม.ย. 49
 RDC49E0005 เรื่อง "ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม 2549
 สุเมธ ปานจำลอง
1 ม.ค. 49
 RDC49E0004 ชุดโครงการประสานงานวิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม
 ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
1 ม.ค. 49
 RDC49E0003 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 2549
 มัสยา คำแหง
1 ธ.ค. 48
 RDC49E0002 ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย RDG48E0001,RDG48E0002 พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
 วรางคณา อินทโลหิต
1 พ.ย. 48
 RDC49E0001 หน่วยประสานงานเครือข่ายสุขภาพวิถีไทยอีสาน
 อุษา กลิ่นหอม
1 ต.ค. 48
 RDC48S0008 ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.พัทลุง
 ณัฐกานต์ หมื่นสนิท
1 เม.ย. 48
 RDC48S0007 การสัมมนา พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช
 เชาวลิต สิทธิฤทธิ์
1 พ.ค. 48
 RDC48S0006 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2548
 วิรัตน์ สาระคง
1 ม.ค. 48
 RDC48S0005 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดตรัง 2548
 มานพ ช่วยอินทร์
1 ก.พ. 48
 RDC48S0004 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 2548
 เลิศชาย ศิริชัย
1 ก.พ. 48
 RDC48S0003 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพังงา 2548
 สุขกิจ นาคตาขุน
1 ม.ค. 48
 RDC48S0002 หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล 2548
 สมพงษ์ หลีเคราะห์
1 ม.ค. 48
 RDC48S0001 สำนักงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ (Node ภาคใต้)
 ปิยะ กิจถาวร
1 ม.ค. 48
 RDC48N0021 พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์-แพร่-น่าน
 ปิยกานต์ ฟักสด
1 ก.ย. 48
 RDC48N0020 ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย RDG48N0038 การศึกษาศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแก่งเกาะใหญ่ ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษณบุรี จ.กำแพงเพชร ระยะที่ 1
 ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ
1 ก.ย. 48
 RDC48N0019 พี่เลี้ยงโครงการวิจัย "RDG44N0033, RDG44N0037, RDG44N0051, RDG45N0033, RDG45N0041, RDG47N0060"
 ฉัตรวดี นนทรีย์
1 ส.ค. 48
 RDC48N0018 การบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยการจัดการองค์ความรู้ชุมชนด้านการจัดการหนี้สินเชิงบูรณาการ จังหวัดลำปาง
 ชาญ อุทธิยะ
1 ก.ค. 48
 RDC48N0017 การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 เบญจวรรณ วงศ์คำ
1 มิ.ย. 48
 RDC48N0016 การสนับสนุนงานโครงการวิจัยและเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์
1 มิ.ย. 48
 RDC48N0015 ประชุมเชิงปฏิบัติเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ ครั้งที่ 2 "การเสริมสร้างการเรียนรู้พี่เลี้ยงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น"
 สมพงษ์ บุญเลิศ
1 พ.ค. 48
 RDC48N0014 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 อนงนาฎ ปัญโญใหญ่
1 มิ.ย. 48
 RDC48N0013 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นราชภัฏโพธิสัทธา 2548
 สมพงษ์ บุญเลิศ
1 เม.ย. 48
 RDC48N0012 กลไกสนับสนุนโครงการในกลุ่มประวัติศาสตร์แม่แจ่ม 100 ปี ระยะที่ 2
 สันติพงษ์ ช้างเผือก
1 ก.พ. 48
 RDC48N0011 หน่วยจัดการคุณภาพงานวิจัยของสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 2548
 ฉัตรนภา พรหมมา
1 ก.พ. 48
 RDC48N0010 อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดทำสื่อวีดีทัศน์เบื้องต้นเพื่อการเผยแพร่โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 สมคิด แก้วทิพย์
1 มี.ค. 48
 RDC48N0009 การประชุมเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ภาคเหนือ "กลยุทธ์ ปัจจัยและตัวชี้วัดความสำเร็จของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น"
 สมคิด แก้วทิพย์
1 ก.พ. 48
 RDC48N0008 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2548
 ธนันชัย มุ่งจิต
1 ม.ค. 48
 RDC48N0007 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก 2548
 อัจฉริยา เนตรเชย
1 ต.ค. 47
 RDC48N0006 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นโพธิยาลัย 2548
 พระมหาบุญช่วย สิรินธโร
1 พ.ย. 47
 RDC48N0005 ศูนย์ประสานงานวิจัยเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2548
 สมคิด แก้วทิพย์
1 ต.ค. 47
 RDC48N0004 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำพูน 2548
 วันเพ็ญ พรินทรากูล
1 พ.ย. 47
 RDC48N0003 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548
 อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
1 ต.ค. 47
 RDC48N0002 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 2548
 ภัทรา มาน้อย
1 ต.ค. 47
 RDC48N0001 เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยชุดโครงการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแม่แจ่ม 100 ปี
 สันติพงษ์ ช้างเผือก
1 ต.ค. 47
 RDC48M0012 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2548
 สันติ จียะพันธ์
1 ก.ค. 48
 RDC48M0011 การศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
 สุวิไล เปรมศรีรัตน์
1 เม.ย. 48
 RDC48M0010 การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
 วิไลวรรณ จันทร์พ่วง
1 เม.ย. 48
 RDC48M0009 การสัมมนาในระดับพื้นที่เพื่อหาแนวทางการวิจัยและพัฒนาความรู้จากท้องถิ่นชุมชนชายฝั่งรอบอ่าวไทยทะเลตะวันตกและตะวันออก
 นิติศักดิ์ โตนิติ
1 พ.ค. 48
 RDC48M0008 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคตะวันออก 2548
 ไพโรจน์ แสงจันทร์
1 ก.พ. 48
 RDC48M0007 สัมมนาวิกฤตทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์: ปัญหาหรือโอกาสในการพัฒนา
 สุวิไล เปรมศรีรัตน์
1 มี.ค. 48
 RDC48M0006 โครงการวิจัยและพัฒนานักวิชาการเพื่อท้องถิ่น ภาคตะวันออก
 ไพโรจน์ แสงจันทร์
1 ก.พ. 48
 RDC48M0005 เวทีสนทนาสานปัญญาชาวบ้าน "เรียนรู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน สร้างสรรอนาคต"
 อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
1 ก.พ. 48
 RDC48M0004 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 1
 อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
1 ธ.ค. 47
 RDC48M0003 ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย RDG48M0002 การศึกษาประวัติศาตร์ชุมชนเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวหัวสำโรง ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
 พีรชัย กุลชัย
1 ธ.ค. 47

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 53 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>