สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDC48M0002 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการวิเคราะห์และพัฒนาความคิดรวบยอด (Conceptualization skill) ในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
1 ต.ค. 47
 RDC48M0001 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ความรู้จากท้องถิ่นและการพัฒนาชุมชนชายฝั่งรอบอ่าวไทยทะเลตะวันตกและตะวันออก
 อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
1 ต.ค. 47
 RDC48E0018 ศูนย์ประสานงานโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อท้องถิ่นทุ่งกุลาร้องไห้ 2548
 บุญเสริฐ เสียงสนั่น
1 ก.ค. 48
 RDC48E0015 ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย RDG47E0001,RDG47E0012 พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
 นวพรรษ ประวรรณรัมย์
1 เม.ย. 48
 RDC48E0014 ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย RDG47E0010,RDG47E0036 พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
 สมาพร มังคลา
1 เม.ย. 48
 RDC48E0013 "แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชุดข้อมูลความรู้ เรื่องลุ่มน้ำมูล"
 ไชยา พลขาง
1 พ.ค. 48
 RDC48E0012 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพจากใบลานและหมอพื้นบ้าน เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพชุมชนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
 ยงยุทธ ตรีนุชกร
1 พ.ค. 48
 RDC48E0011 ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย RDG47E0011, RDG47E0013 พื้นที่จังหวัดมหาสาคาม
 จรรยา ทุมประเสน
1 มี.ค. 48
 RDC48E0010 ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย RDG47E0019
 อุไรวิธ พลเยี่ยม
1 เม.ย. 48
 RDC48E0009 "ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย RDG47E0022, RDG47E0023 พื้นที่จังหวัดยโสธร
 นิรัตน์ ศรีชำนิ
1 ม.ค. 48
 RDC48E0008 เวทีมหกรรม 4 ปี งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นทุ่งกุลาร้องไห้
 นพรัตน์ ยิ่งเจริญ
1 พ.ค. 48
 RDC48E0007 สำนักงานกลไกประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
 บุญเสริฐ เสียงสนั่น
1 เม.ย. 48
 RDC48E0006 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม 2548
 ปรีชา งามดี
1 ม.ค. 48
 RDC48E0005 ประชุมเชิงปฏิบัติการการสนับสนุนการเขียนรายงานโครงการวิจัย
 นพรัตน์ ยิ่งเจริญ
1 ก.พ. 48
 RDC48E0004 การหนุนเสริมและติดตามโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ
 วิไลลักษณ์ เกศกุล
1 ม.ค. 48
 RDC48E0003 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 2548
 มัสยา คำแหง
1 ธ.ค. 47
 RDC48E0002 ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย RDG47E0030,RDG47E0034,RDG47E0035 พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
 อรุณ พิลาชื่น
1 พ.ย. 47
 RDC48E0001 อบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
 ธีรยุทธ ศรีสำราญ
1 พ.ย. 47
 RDC47S0016 การพัฒนาหน่วยสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 นิวัตร์ โฮ้เต้กิ้ม
1 ก.ย. 47
 RDC47S0015 ติดตามสนับสนุนและพัฒนาโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขาหลวงภาคใต้
 เชาวลิต สิทธิฤทธิ์
1 ก.ย. 47
 RDC47S0014 สังเคราะห์ประสบการณ์ กลุ่มงานวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้
 วิทยา อาภรณ์
1 ส.ค. 47
 RDC47S0013 การประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ ครั้งที่ 10
 ณัฐกานต์ หมื่นสนิท
1 ก.ค. 47
 RDC47S0012 การสัมมนางานวิจัย : การศึกษาเพื่อท้องถิ่นภาคใต้
 สมบูรณ์ อัพภาสกิจ
1 มิ.ย. 47
 RDC47S0011 กองประสานงานกลางงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเครือข่ายลุ่มน้ำภาคใต้ 2547
 กำราบ พานทอง
1 เม.ย. 47
 RDC47S0010 สำนักงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ (Node ภาคใต้)
 ปิยะ กิจถาวร
1 ก.ค. 47
 RDC47S0009 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดตรัง 2547
 มานพ ช่วยอินทร์
1 ก.พ. 47
 RDC47S0008 การประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ ครั้งที่ 9
 มานพ ช่วยอินทร์
1 มี.ค. 47
 RDC47S0007 หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง 2547
 โชติรส ทองขจร
1 ม.ค. 47
 RDC47S0006 ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล
 กริย๊ะ หลีเคราะห์
1 ม.ค. 47
 RDC47S0005 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2547
 วิรัตน์ สาระคง
1 ม.ค. 47
 RDC47S0004 หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง 2547
 ณัฐกานต์ หมื่นสนิท
1 ม.ค. 47
 RDC47S0003 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 2547
 สุขกิจ นาคตาขุน
1 ม.ค. 47
 RDC47S0002 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 2547
 เลิศชาย ศิริชัย
1 ม.ค. 47
 RDC47S0001 การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 นิวัตร์ โฮ้เต้กิ้ม
1 พ.ย. 46
 RDC47N0020 ประชุมรายงานความก้าวหน้าความรู้จากงานวิจัยท้องถิ่น - เด็กและเยาวชน
 สมคิด แก้วทิพย์
1 ก.ย. 47
 RDC47N0019 การประชุมขยายผลการจัดการความรู้แบบชาวบ้าน - พิธีกรรมงานศพภาคเหนือ
 สมคิด แก้วทิพย์
1 ส.ค. 47
 RDC47N0018 การบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ชนเผ่าภาคเหนือ
 ยิ่งยง เทาประเสริฐ
1 เม.ย. 47
 RDC47N0017 การประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์งานวิจัยเชิงพื้นที่เขตกันชนห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
 เบญจวรรณ วงศ์คำ
1 ก.ค. 47
 RDC47N0016 การประชุมเวทีวิชาการเชียงแสนควรจะเป็นมรดกโลกได้หรือไม่
 ศิริพร โคตะวินนท์
1 ก.ค. 47
 RDC47N0015 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก 2547
 อัจฉริยา เนตรเชย
1 มิ.ย. 47
 RDC47N0014 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำพูน 2547
 วันเพ็ญ พรินทรากูล
1 ก.ค. 47
 RDC47N0013 กลไกสนับสนุนโครงการกลุ่มประวัติศาสตร์แม่แจ่ม 100 ปี ระยะที่ 2
 เรณู อรรฐาเมศร์
1 ก.ค. 47
 RDC47N0012 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นโพธิยาลัย ระยะที่ 5
 พระมหาบุญช่วย สิรินธโร
1 มิ.ย. 47
 RDC47N0011 กลยุทธ์การบริหารการตลาดและการจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์
1 ก.ค. 47
 RDC47N0010 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นราชภัฏโพธิสัทธา 2547
 สมพงษ์ บุญเลิศ
1 พ.ค. 47
 RDC47N0009 ศูนย์ประสานงานวิจัยเชิงบูรณาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2547
 สมคิด แก้วทิพย์
1 พ.ค. 47
 RDC47N0008 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547
 อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
1 มิ.ย. 47
 RDC47N0007 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 2547
 นพพร นิลณรงค์
1 เม.ย. 47
 RDC47N0006 การประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการใช้ประโยชน์งานวิจัย การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่มน้ำแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
 ลีศึก ฤทธิ์เนติกุล
1 มิ.ย. 47
 RDC47N0005 การสัมมนาทางวิชาการเรื่องการจัดการฐานข้อมูลดอยหลวงเชียงดาว เพื่อสนับสนุนแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 นิคม พุทธา
1 มี.ค. 47

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 54 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>