สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDC47N0004 การประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2548
 สมคิด แก้วทิพย์
1 ก.พ. 47
 RDC47N0003 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะงานด้าน ICT เพื่อการเผยแพร่งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 1
 อนงนาฎ ปัญโญใหญ่
1 ก.พ. 47
 RDC47N0002 กลไกสนับสนุนโครงการในกลุ่มประวัติศาสตร์แม่แจ่ม 100 ปี ระยะที่ 1
 สมคิด แก้วทิพย์
1 ม.ค. 47
 RDC47N0001 หน่วยจัดการคุณภาพงานวิจัยของสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
 ฉัตรนภา พรหมมา
1 ธ.ค. 46
 RDC47M0011 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2547
 สันติ จียะพันธ์
1 มิ.ย. 47
 RDC47M0010 ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย PDG47M0004 การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนวังน้ำขาวอย่างมีส่วนร่วม
 ประจิตร์ ขาวสบาย
1 ก.ย. 47
 RDC47M0009 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก 2547
 เอี่ยม ทองดี
1 มิ.ย. 47
 RDC47M0008 การศึกษาทิศทางการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองท้องถิ่น
 สันติ จียะพันธ์
1 ก.ย. 47
 RDC47M0007 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามปี 2547 - 2549
 ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
1 ก.ค. 47
 RDC47M0006 ประสานงานระดับจังหวัด พื้นที่เขตกันชนห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
 เบญจวรรณ วงศ์คำ
1 ส.ค. 47
 RDC47M0005 การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่เขตแนวกันชนห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี
 ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
1 ส.ค. 47
 RDC47M0004 ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว.ส่วนกลาง 2547
 พรทิพย์ ลิ้มประสิทธิ์วงศ์
1 ต.ค. 46
 RDC47M0003 การประชุมการสังเคราะห์วิธีวิทยางานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
1 มี.ค. 47
 RDC47M0002 การประชุมนำเสนอแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปของศูนย์ประสานงานพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก
 อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
1 มี.ค. 47
 RDC47M0001 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคตะวันออก 2547
 ไพโรจน์ แสงจันทร์
1 ต.ค. 46
 RDC47E0015 ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย PDG47E0009 ศึกษาภูมิปัญญาการย้อมสีผ้าพื้นบ้านด้วยวัตถุดิบธรรมชาติเผ่ากะเลิง ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะที่ 1
 ชัยพร นะคะจัด
1 ก.ย. 47
 RDC47E0014 ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย RDG47E0033 ศึกษาการใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำสงครามของชุมชนบ้านปากยาม ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
 ชัยพร นะคะจัด
1 ก.ย. 47
 RDC47E0013 ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย RDG47E0021 ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาการปลูกฝ้ายพื้นบ้านปลอดสารเคมี เทือกเขาภูพาน อำเภอเต่างอยและอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
 ธีรยุทธ ศรีสำราญ
1 ก.ย. 47
 RDC47E0012 ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย PDG47E0006 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและระบบนิเวศน์จากการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำตอนกลาง กรณีศึกษาการสร้างประตูควบคุมน้ำหนองบึง ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
 ธีรยุทธ ศรีสำราญ
1 ก.ย. 47
 RDC47E0011 ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย PDG47E0007 ศึกษาการแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ของชุมชนบ้านพิมานท่า ตำบลพิมานท่า อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 วีรศักดิ์ บำรุงตา
1 ก.ย. 47
 RDC47E0010 ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย RDG47E0020 แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาพรรณพืชสมุนไพรป่าภูลังกาอย่างยั่งยืน
 วีรศักดิ์ บำรุงตา
1 ก.ย. 47
 RDC47E0009 ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย RDG47E0028 การศึกษาแนวทางการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาการจัดการน้ำบนเทือกเขาภูลังกาในเขตอำเภอบ้านแพงและอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
 วีรศักดิ์ บำรุงตา
1 ก.ย. 47
 RDC47E0008 อบรมวิธีการสังเคราะห์และถอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและงานพัฒนาท้องถิ่น
 พนา นาคราช
15 ก.ย. 47
 RDC47E0007 อบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามสนับสนุนโครงการวิจัยภาคอีสาน
 อรุณ พิลาชื่น
1 ก.ย. 47
 RDC47E0006 ศูนย์ประสานงานโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อท้องถิ่นทุ่งกุลาร้องไห้ 2547
 นพรัตน์ ยิ่งเจริญ
1 มิ.ย. 47
 RDC47E0005 การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน ระยะที่ 3
 บัญชร แก้วส่อง
1 พ.ค. 47
 RDC47E0004 ประชุมเครือข่าย Node ภาคอีสาน ครั้งที่ 8
 บุญเสริฐ เสียงสนั่น
1 มี.ค. 47
 RDC47E0003 ประชุมเครือข่าย Node ภาคอีสานครั้งที่ 7
 สุเมธ ปานจำลอง
1 ม.ค. 47
 RDC47E0002 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม 2547
 สุเมธ ปานจำลอง
1 ธ.ค. 46
 RDC47E0001 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นแอ่งสกลนคร 2547
 สพสันติ์ เพชรคำ
1 ต.ค. 46
 RDC46S0010 กองประสานงานกลางงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเครือข่ายลุ่มน้ำภาคใต้ 2546
 กำราบ พานทอง
1 เม.ย. 46
 RDC46S0009 หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล
 วัชระ ทิพทอง
1 ก.ค. 46
 RDC46S0008 หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
 ณัฐกานต์ หมื่นสนิท
1 ก.ค. 46
 RDC46S0007 ประสานกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระยะที่ 2
 เชาวลิต สิทธิฤทธิ์
1 ก.ค. 46
 RDC46S0006 หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 2546
 ภีม ภคเมธาวี
1 เม.ย. 46
 RDC46S0005 ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ พังงาและภูเก็ต 2546
 จงรักษ์ แช่มศรี
1 ม.ค. 46
 RDC46S0004 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดตรัง 2546
 มานพ ช่วยอินทร์
1 ก.พ. 46
 RDC46S0003 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล 2546
 วีระ ทองพงษ์
1 ม.ค. 46
 RDC46S0002 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2546
 วิรัตน์ สาระคง
1 ม.ค. 46
 RDC46S0001 ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพังงา 2546
 สุขกิจ นาคตาขุน
1 พ.ย. 45
 RDC46N0016 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2547
 อรุณี เวียงแสง
1 ส.ค. 46
 RDC46N0015 ประสานงานวิจัยแบบบูรณาการเฉพาะพื้นที่ อ.เชียงของ ระยะที่ 1
 ศิริพร โคตะวินนท์
1 ส.ค. 46
 RDC46N0014 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546
 อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
1 มิ.ย. 46
 RDC46N0013 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำพูน 2546
 วันเพ็ญ พรินทรากูล
1 พ.ค. 46
 RDC46N0012 ศูนย์ประสานงานวิจัย สกว.สำนักงานภาค เขตเชียงราย-พะเยา-ฝาง
 ยิ่งยง เทาประเสริฐ
1 เม.ย. 46
 RDC46N0011 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นโพธิยาลัย 2546
 พระมหาบุญช่วย สิรินธโร
1 พ.ค. 46
 RDC46N0010 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นราชภัฏโพธิสัทธา 2546
 สมพงษ์ บุญเลิศ
1 พ.ค. 46
 RDC46N0009 ศูนย์ประสานงานวิจัยเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2546
 สมคิด แก้วทิพย์
1 พ.ค. 46
 RDC46N0008 ผู้ช่วยผู้ประสานงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตภาคเหนือ ระยะที่ 2
 สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์
1 เม.ย. 46
 RDC46N0007 หน่วยสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 สมมาศ เอกโยธินสกุล
1 มี.ค. 46

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 55 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>