สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDC46N0006 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 2546
 นพพร นิลณรงค์
1 มี.ค. 46
 RDC46N0005 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 2
 อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
1 ธ.ค. 45
 RDC46N0004 ผู้ประสานงานวิจัยเชิงสังเคราะห์ชุดโครงการโคนม ระยะที่ 2
 พัชรินทร์ ประสนธิ์
1 ธ.ค. 45
 RDC46N0003 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก 2546
 มาฆะสิริ เชาวกุล
1 ธ.ค. 45
 RDC46N0002 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ - แพร่ - น่าน
 ฉัตรนภา พรหมมา
1 ต.ค. 45
 RDC46N0001 สำนักงานประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำพูน 2546
 วันเพ็ญ พรินทรากูล
1 ต.ค. 45
 RDC46M0008 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
 ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
1 ก.ค. 46
 RDC46M0007 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดพระพระนครศรีอยุธยา (การศึกษาศักยภาพและปัญหาความต้องการขององค์กรชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ดวงใจ สุภาพึ่ง
1 ก.ย. 46
 RDC46M0006 การประเมินผลการวิจัยท้องถิ่น สกว.
 วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
1 ส.ค. 46
 RDC46M0005 การพัฒนาเครื่องมือ บุคลากร และเครือข่ายในการเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นสำหรับศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤติ
 สุวิไล เปรมศรีรัตน์
1 มิ.ย. 46
 RDC46M0004 ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
 ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
1 ม.ค. 46
 RDC46M0003 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคตะวันออก 2546
 ไพโรจน์ แสงจันทร์
1 ต.ค. 45
 RDC46M0002 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคกลางและภาคตะวันตก 2546
 เอี่ยม ทองดี
1 ต.ค. 45
 RDC46M0001 ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
 ยุทธภัณฑ์ เตชะแก้ว
1 ต.ค. 45
 RDC46E0010 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง
 เอกชัย คะษาวงค์
1 ก.ค. 46
 RDC46E0009 หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี
 มัสยา คำแหง
1 ก.ย. 46
 RDC46E0008 หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ระยะที่ 2
 นิรัตน์ ศรีชำนิ
1 มิ.ย. 46
 RDC46E0007 หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ระยะที่ 2
 วิไลลักษณ์ เกศกุล
1 มิ.ย. 46
 RDC46E0006 หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร ระยะที่ 2
 อุไรวิธ พลเยี่ยม
1 มิ.ย. 46
 RDC46E0005 สำนักงานประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นอีสานใต้และงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ระยะที่ 2
 นิรันดร์ กุลฑานันท์
1 มิ.ย. 46
 RDC46E0004 กระบวนการวิจัยและพัฒนาของชุมชน เพื่อชุมชน โดยชุมชน ระยะที่ 2
 อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร
1 พ.ค. 46
 RDC46E0003 การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนงานวิจัยท้องถิ่นภาคอีสาน 2546
 บัญชร แก้วส่อง
1 มี.ค. 46
 RDC46E0002 ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ 2546
 บุญเสริฐ เสียงสนั่น
1 ม.ค. 46
 RDC46E0001 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม 2546
 ทรงคุณ จันทจร
1 ต.ค. 45
 RDC45S0011 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
 ธนิต สมพงศ์
1 ก.ย. 45
 RDC45S0010 ประสานกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภาคใต้
 เชาวลิต สิทธิฤทธิ์
1 ก.ย. 45
 RDC45S0009 กองประสานงานกลางการวิจัยเพื่อท้องถิ่น เครือข่ายลุ่มน้ำภาคใต้ 2545
 กำราบ พานทอง
1 เม.ย. 45
 RDC45S0008 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรการเงินขุมชน ระยะที่ 2
 ภีม ภคเมธาวี
1 พ.ค. 45
 RDC45S0007 ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพังงา
 สุขกิจ นาคตาขุน
1 เม.ย. 45
 RDC45S0006 ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูล 2545
 วีระ ทองพงษ์
1 ก.พ. 45
 RDC45S0005 ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดตรัง 2545
 มานพ ช่วยอินทร์
1 ก.พ. 45
 RDC45S0004 ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสุราษฏร์ธานี 2545
 วิรัตน์ สาระคง
1 ม.ค. 45
 RDC45S0003 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 2545
 ธนิต สมพงศ์
1 ธ.ค. 44
 RDC45S0002 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง 2545
 ปิยะ กิจถาวร
1 พ.ย. 44
 RDC45S0001 ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น - ภาคใต้ 2545
 สมบูรณ์ อัพภาสกิจ
1 ต.ค. 44
 RDC45N0016 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2546
 อรุณี เวียงแสง
1 ส.ค. 45
 RDC45N0015 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นโพธิยาลัย ระยะที่ 3
 พระมหาบุญช่วย สิรินธโร
1 ส.ค. 45
 RDC45N0014 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นราชภัฎโพธิสัทธา
 สมพงษ์ บุญเลิศ
1 ส.ค. 45
 RDC45N0013 ผู้ประสานงานเชิงสังเคราะห์งานวิจัยเกษตรกรรมยั่งยืนในภาคเหนือตอนบน
 อรุณี เวียงแสง
1 มิ.ย. 45
 RDC45N0012 ศูนย์ประสานงานวิจัย สกว.ภาค เขตเชียงราย-พะเยา-ฝาง 2545
 ยิ่งยง เทาประเสริฐ
1 เม.ย. 45
 RDC45N0011 ผู้ประสานงานวิจัยเชิงสังเคราะห์ประเด็นการศึกษากับชุมชน
 เรณู อรรฐาเมศร์
1 พ.ค. 45
 RDC45N0010 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อชุมชน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
1 พ.ค. 45
 RDC45N0009 ประสานงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตภาคเหนือ ระยะที่ 1
 สินธุ์ สโรบล
1 เม.ย. 45
 RDC45N0008 ศูนย์ประสานงานวิจัยเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 สมคิด แก้วทิพย์
1 มี.ค. 45
 RDC45N0007 สำนักงานประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดลำพูน 2545
 วันเพ็ญ พรินทรากูล
1 ก.พ. 45
 RDC45N0006 ผู้ประสานงานวิจัยเชิงสังเคราะห์ชุดโครงการโคนม
 พัชรินทร์ ประสนธิ์
1 ม.ค. 45
 RDC45N0005 โครงการพัฒนาระบบเว็ปไซท์ของ สกว.
 อรรถชัย จินตะเวช
1 ม.ค. 45
 RDC45N0004 ศูนย์ประสานงานวิจัยจังหวัดลำปาง 2545
 นพพร นิลณรงค์
1 ม.ค. 45
 RDC45N0003 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นโพธิยาลัย ระยะที่ 2
 พระมหาบุญช่วย สิรินธโร
1 ธ.ค. 44
 RDC45N0002 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก 2545
 มาฆะสิริ เชาวกุล
1 ต.ค. 44

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 56 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>