สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDC45N0001 การวิจัยเพื่อกระตุ้นให้เกิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่นโดยชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ 6 อำเภอ
 นิคม พุทธา
1 ต.ค. 44
 RDC45M0003 ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว.ส่วนกลาง 2546
 พรทิพย์ ลิ้มประสิทธิ์วงศ์
1 ก.ย. 45
 RDC45M0002 ผู้ประสานงานวิสาหกิจชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 พัชริน ดำรงกิตติกุล
1 มี.ค. 45
 RDC45M0001 ผู้ประสานงานวิจัยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2545
 เบญจรัชต์ เมืองไทย
1 ต.ค. 44
 RDC45E0016 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นแอ่งสกลนคร
 สุเมธ ปานจำลอง
1 ก.ย. 45
 RDC45E0015 ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น-ภาคอีสาน ระยะที่ 2
 ศิริพร โคตะวินนท์
1 ส.ค. 45
 RDC45E0014 หน่วยสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น 2545
 นิรันดร คำนุ
1 เม.ย. 45
 RDC45E0013 ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น-ภาคอีสาน 2545
 ศิริพร โคตะวินนท์
1 ก.พ. 45
 RDC45E0012 ศูนย์ประสานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม 2545
 สุเมธ ปานจำลอง
1 ก.พ. 45
 RDC45E0011 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ 2545
 แมน ปุโรทกานนท์
1 ม.ค. 45
 RDC45E0010 หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
 วิไลลักษณ์ เกศกุล
1 ต.ค. 44
 RDC45E0008 หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
 อุไรวิธ พลเยี่ยม
1 ต.ค. 44
 RDC45E0007 หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
 นิรัตน์ ศรีชำนิ
1 ต.ค. 44
 RDC45E0006 หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
 สุพรรณ สาคร
1 ต.ค. 44
 RDC45E0005 หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
 ไกรวัลย์ พรทิตยกุล
1 ต.ค. 44
 RDC45E0004 หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
 สามารถ อาญาเมือง
1 ต.ค. 44
 RDC45E0003 หน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
 วีระ แก้วหมื่นไวย
1 ต.ค. 44
 RDC45E0002 สำนักงานประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นอีสานใต้และงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
 นิรันดร์ กุลฑานันท์
1 ต.ค. 44
 RDC45E0001 หน่วยสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
 นิรันดร คำนุ
1 ต.ค. 44
 RDC44S0006 ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 วิรัตน์ สาระคง
1 พ.ค. 44
 RDC44S0005 ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดตรัง 2544
 มานพ ช่วยอินทร์
1 เม.ย. 44
 RDC44S0004 ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล
 วีระ ทองพงษ์
1 ก.พ. 44
 RDC44S0003 ผู้ประสานงานวิจัยภาคใต้ตอนล่าง 2544
 ปิยะ กิจถาวร
1 พ.ย. 43
 RDC44S0002 ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดตรัง
 มานพ ช่วยอินทร์
1 ต.ค. 43
 RDC44S0001 ผู้ประสานเครือข่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น-ภาคใต้
 สมบูรณ์ อัพภาสกิจ
1 ต.ค. 43
 RDC44N0028 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นอำเภอแม่แจ่ม
 เรณู อรรฐาเมศร์
1 ก.ย. 44
 RDC44N0027 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 อรุณี เวียงแสง
1 ก.ย. 44
 RDC44N0026 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดน่าน 2544
 ลำแพน จอมเมือง
1 ก.ย. 44
 RDC44N0025 ผู้ประสานงานวิจัยเชิงพื้นที่(Area - based) จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน 2544
 ฉัตรนภา พรหมมา
1 ก.ย. 44
 RDC44N0024 ประสานงานวิจัยเชิงบูรณาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 สมคิด แก้วทิพย์
1 ก.ย. 44
 RDC44N0023 ผู้ประสานงานเกษตรอินทรีย์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 เจษฎา มิ่งฉาย
1 มิ.ย. 44
 RDC44N0022 สกว.เยาวชน
 ฌัยญารักษ์ เจริญชัย
1 ก.ค. 44
 RDC44N0021 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
 มาฆะสิริ เชาวกุล
1 ก.ค. 44
 RDC44N0020 ผู้ประสานงานเกษตรอินทรีย์ จังหวัดลำปาง
 เจียมจิตต์ จันทร์เปล่ง
1 มิ.ย. 44
 RDC44N0019 ผู้ประสานงานเกษตรอินทรีย์ จังหวัดแพร่
 ประสาท ประเทศรัตน์
1 มิ.ย. 44
 RDC44N0018 ผู้ประสานงานเกษตรอินทรีย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 วัลลภ สุวรรณอาภา
1 มิ.ย. 44
 RDC44N0017 ผู้ประสานงานเกษตรอินทรีย์ จังหวัดลำพูน
 สุเมธ พรหมรักษา
1 มิ.ย. 44
 RDC44N0016 ผู้ประสานงานเกษตรอินทรีย์ จังหวัดน่าน
 เรืองเดช จอมเมือง
1 มิ.ย. 44
 RDC44N0015 ผู้ประสานงานเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงราย
 เมธี เงินคีรี
1 มิ.ย. 44
 RDC44N0014 ผู้ประสานงานวิจัยเชิงสังเคราะห์
 เนตรดาว แพทย์กุล
1 พ.ค. 44
 RDC44N0013 ชุดโครงการวิจัยองค์ความรู้หมอเมือง
 ยิ่งยง เทาประเสริฐ
1 เม.ย. 44
 RDC44N0012 ศูนย์ประสานงานวิจัย สกว.ภาค เขตเชียงราย-พะเยา-ฝาง
 ยิ่งยง เทาประเสริฐ
1 เม.ย. 44
 RDC44N0011 การบริหารงานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area - base) จังหวัดเชียงใหม่ 2544
 สวิง ตันอุด
1 พ.ค. 44
 RDC44N0010 เครือข่ายวิทยากรชุมชน
 ศรีสะเกษ สมาน
1 พ.ค. 44
 RDC44N0009 ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นอำเภอแม่แจ่ม
 เรณู อรรฐาเมศร์
1 มี.ค. 44
 RDC44N0008 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นโพธิยาลัย
 พระมหาบุญช่วย สิรินธโร
1 มี.ค. 44
 RDC44N0007 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดตาก
 วรเศรษฐ์ ทิอุด
1 เม.ย. 44
 RDC44N0006 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดแพร่
 อดุลย์ศักดิ์ พรหมเสน
1 ก.พ. 44
 RDC44N0005 ศูนย์ประสานงานวิจัยจังหวัดลำปาง 2544
 นพพร นิลณรงค์
1 พ.ย. 43
 RDC44N0004 การบริหารงานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area - based) จังหวัดเชียงใหม่
 สวิง ตันอุด
1 ม.ค. 44

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 57 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>