สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDC44N0003 กระบวนการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนโดยเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา
 สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร
1 ต.ค. 43
 RDC44N0002 ผู้ประสานกระบวนการวิจัยภาคเหนือตอนบน 2544
 โกมล สนั่นก้อง
1 ต.ค. 43
 RDC44N0001 ระบบฐานข้อมูลและ Internet ในการสนับสนุนงานวิจัยของสำนักงานภาค
 อรรถชัย จินตะเวช
1 ต.ค. 43
 RDC44M0007 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคตะวันออก
 ไพโรจน์ แสงจันทร์
1 ก.ย. 44
 RDC44M0006 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก
 สุวิดา ธรรมมณีวงศ์
1 ก.ค. 44
 RDC44M0005 ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว.ส่วนกลาง
 พรทิพย์ ลิ้มประสิทธิ์วงศ์
1 เม.ย. 44
 RDC44M0004 ผู้ประสานงานวิจัยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 เบญจรัชต์ เมืองไทย
1 เม.ย. 44
 RDC44M0003 ผู้ประสานงานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area - based) ภาคกลางและภาคตะวันตก
 ทิพวัลย์ สีจันทร์
1 ม.ค. 44
 RDC44M0002 ประสานงานวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
 ชาญชัย ลิมปิยากร
1 ม.ค. 44
 RDC44M0001 ผู้ประสานงานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area-based) ภาคกลาง
 ทิพวัลย์ สีจันทร์
1 ต.ค. 43
 RDC44E0010 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม 2544
 ฉลาด จันทรสมบัติ
1 ส.ค. 44
 RDC44E0009 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
 สุวรรณี พรหมจันทร์
1 ก.ย. 44
 RDC44E0008 ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อท้องถิ่น แอ่งสกลนคร
 สุเมธ ปานจำลอง
1 ส.ค. 44
 RDC44E0007 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้
 แมน ปุโรทกานนท์
1 ก.ค. 44
 RDC44E0006 การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการวิจัยท้องถิ่นภาคอีสาน
 บัญชร แก้วส่อง
1 มิ.ย. 44
 RDC44E0005 กระบวนการวิจัยและพัฒนาของชุมชน เพื่อชุมชน โดยชุมชน
 อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร
1 พ.ค. 44
 RDC44E0004 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 ฉลาด จันทรสมบัติ
1 ก.พ. 44
 RDC44E0003 ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
 สุวรรณี พรหมจันทร์
1 ม.ค. 44
 RDC44E0002 ผู้ช่วยผู้ประสานกระบวนการวิจัยภาคอีสานตอนบน - ตอนกลาง
 นิรันดร คำนุ
1 ม.ค. 44
 RDC44E0001 ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นอีสานใต้
 นิรันดร์ กุลฑานันท์
1 ธ.ค. 43
 RDC43S0004 กองประสานงานกลางการวิจัยเพื่อท้องถิ่น "เครือข่ายลุ่มน้ำภาคใต้"
 กำราบ พานทอง
1 ก.ย. 43
 RDC43S0003 ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง
 ไสว หนูยก
1 ส.ค. 43
 RDC43S0002 ผู้ประสานงานวิจัยจังหวัดนครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี
 เลิศชาย ศิริชัย
1 พ.ค. 43
 RDC43S0001 ผู้ประสานงานวิจัยภาคใต้ตอนล่าง
 ปิยะ กิจถาวร
1 พ.ค. 43
 RDC43N0013 สำนักงานประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
 วันเพ็ญ พรินทรากูล
1 ก.ย. 43
 RDC43N0012 ผู้ประสานงานวิจัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 อรุณี เวียงแสง
1 ส.ค. 43
 RDC43N0011 ผู้ประสานงานวิจัยพื้นที่ภาคกลาง
 พรทิพย์ ลิ้มประสิทธิ์วงศ์
1 ส.ค. 43
 RDC43N0010 ผู้ประสานกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
1 ก.ค. 43
 RDC43N0009 ศูนย์ประสานงานวิจัยท้องถิ่นน่าน
 ชาตรี เจริญศิริ
1 ก.ย. 43
 RDC43N0008 ผู้ประสานงานวิจัยเครือข่ายเด็ก พระสงฆ์ และวิทยากรชุมชน
 พระเกียรติศักดิ์ กิตฺติภทฺโท(ม่วงมิตร)
1 ส.ค. 43
 RDC43N0007 ผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดน่าน
 ลำแพน จอมเมือง
1 ก.ค. 43
 RDC43N0006 ผู้ประสานงานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area-based) จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน 2543
 ฉัตรนภา พรหมมา
1 ก.ค. 43
 RDC43N0005 ผู้ประสานกระบวนการวิจัยภาคเหนือตอนบน
 โกมล สนั่นก้อง
1 มิ.ย. 43
 RDC43N0004 ผู้ประสานงานวิจัยจังหวัดลำปาง
 นพพร นิลณรงค์
1 พ.ค. 43
 RDC43N0003 ศูนย์ประสานงานวิจัย สกว.ภาคเหนือ ในเขตเชียงราย-พะเยา
 ยิ่งยง เทาประเสริฐ
1 เม.ย. 43
 RDC43N0002 ผู้ประสานงานวิจัยจังหวัดลำพูน
 เจริญ เหล่าศิริเสถียร
1 เม.ย. 43
 RDC43N0001 ผู้ประสานงานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area-based) จังหวัดเชียงราย-พะเยา 2543
 ยิ่งยง เทาประเสริฐ
1 ต.ค. 42
 RDC43E0001 สำนักประสานงาน สกว.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2543
 สุจินต์ สิมารักษ์
1 ต.ค. 42
 RDC42N0006 ผู้ประสานงานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area-based) จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน
 ฉัตรนภา พรหมมา
1 ก.ค. 42
 RDC42N0005 ผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมและประสานงานวิจัยในเขตเชียงราย-พะเยา
 ยิ่งยง เทาประเสริฐ
1 พ.ค. 42
 RDC42N0004 ผู้ประสานงานโครงการ SME. - สกว.ภาคเหนือ
 ประสงค์ อิงสุวรรณ
1 ก.พ. 42
 RDC42E0001 สำนักประสานงาน สกว.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 สุจินต์ สิมารักษ์
1 ม.ค. 42
 PUR57M0001 จัดทำจดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและจัดทำ Fan Page เพื่อเผยแพร่งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 สุธรรม กันดำ
1 ม.ค. 57
 PUR56M0001 จัดทำจดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 สุธรรม กันดำ
1 มี.ค. 56
 PUR55M0002 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยสู่สาธารณะผ่านกิจกรรมการออกร้าน และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงานมหกรรมวิชาการ สกว. วิจัยตามรอยพระยุคลบาท : สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ
 นารา บุตรพลอย
1 เม.ย. 55
 PUR55M0001 จัดทำหนังสือ 10 ปี วิจัยเพื่อท้องถิ่นแพรกหนามแดง
 กชกร ชิณะวงศ์
1 ต.ค. 54
 PUR53E0001 จัดทำหนังสือประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่ (เล่มเล็ก) โครงการ "ทางเลือกที่เหมาะสม ในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์ บ้านดอนหมู
 ปริญญา สิงห์เรือง
1 ต.ค. 52
 PUR52S0001 จัดทำหนังสือประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่ (เล่มเล็ก) โครงการ การศึกษาความเชื่อ พิธีกรรม เรื่องเล่า เพื่อสร้างอุดมการณ์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชาวคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 กัลยา หอมเกตุ
1 ก.ค. 52
 PUR52N0002 จัดทำหนังสือประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่ (เล่มเล็ก) โครงการ รูปแบบการจัดการงานศพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
 ทรงศักดิ์ แก้วมูล
1 มิ.ย. 52
 PUR52N0001 จัดทำหนังสือประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่ (เล่มเล็ก) โครงการ "การสร้างยุทธศาสตร์การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบ้านนาบอน หมู่ 2 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง"
 ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ
1 มิ.ย. 52

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 58 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>