สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 PUR52E0004 จัดทำหนังสือประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่ (เล่มเล็ก) โครงการ กระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติการทำเกษตรไปสู่แนวทางการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 พรพิตรา คลังภูเขียว
1 มิ.ย. 52
 PUR52E0003 จัดทำหนังสือประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่ (เล่มเล็ก) โครงการ การศึกษาประวัติศาสตร์ ตำนานเมืองโกสุมพิสัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม
 นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร
1 มิ.ย. 52
 PUR52E0002 จัดทำหนังสือประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่ (เล่มเล็ก) โดยเป็นการนำเสนอบทเรียนและกระบวนการในการทำงานวิจัยโครงการ การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่ความเป็นเครือข่ายตลาดนัดสีเขียวอย่างมีส่วนร่วม
 กนกพร รัตนสุธีระกุล
1 มิ.ย. 52
 PUR52E0001 จัดทำหนังสือประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่ (เล่มเล็ก) โดยเป็นการนำเสนอบทเรียนและกระบวนการในการทำงานวิจัยโครงการ การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ภาษา ตำนาน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และการละเล่นพื้นบ้านญ้อ บ้านท่าขอนยาง ตำบลกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 บัญญัติ สาสี
1 มิ.ย. 52
 PUR51S0002 จัดพิมพ์หนังสือ "7 ปี งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นตรัง"
 จิระนันท์ สัจจะอักษรศรี
1 ก.ค. 51
 PUR51S0001 เปิดตำนานโนราโบราณบ้านโคกสะบ้า ถิ่นโนราเมืองตรัง
 ขนิษฐา จุลบล
1 มิ.ย. 51
 PUR51E0001 จัดทำหนังสือประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่ (เล่มเล็ก) โดยเป็นการนำเสนอบทเรียนและกระบวนการในการทำงานวิจัยโครงการ การศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางสติปัฏฐานสี่สู่การปรับเปลี่ยนคุณค่าภายในตัวเองของเยาวชน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
 จรรยา ดวงแก้ว
1 ส.ค. 51
 PUR50N0004 จัดทำหนังสือ "กว่าจะเป็นแพทย์พื้นบ้านล้านนา"
 กันยานุช เทาประเสริฐ
1 ส.ค. 50
 PUR50N0003 จัดทำหนังสือความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 สมศักดิ์ คงแดง
1 มี.ค. 50
 PUR50N0002 จัดทำหนังสือถอดประสบการณ์ องค์ความรู้ การท่องเที่ยวโดยชุมชน ประสบการณ์จากงานวิจัยและงานพัฒนา
 พจนา สวนศรี
1 ก.พ. 50
 PUR50N0001 จัดทำหนังสือชุดความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 อรุณี เวียงแสง
1 ก.พ. 50
 PUR50M0003 จัดพิมพ์หนังสือ "การอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษาะและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตเพื่อการพัฒนาชุมชน ปี 2550
 สุวิไล เปรมศรีรัตน์
1 ส.ค. 50
 PUR50M0002 จัดพิมพ์หนังสือ "เปลือย...ใจพี่เลี้ยง" และบันทึก (ไม่ลับ)ของนักวิจัย" ครั้งที่ 2
 ลักขณา วงศ์ยะรา
1 เม.ย. 50
 PUR50M0001 การจัดพิมพ์หนังสือ "รวมพลคนวิจัยพื้นที่ภาคกลาง ตะวันตก และตะวันออก 2549"
 พวงทอง เม้งเกร็ด
1 ม.ค. 50
 PUR49S0001 เปิดตำนานโนราโบราณบ้านโคกสะบ้า ถิ่นโนราเมืองตรัง
 ขนิษฐา จุลบล
1 มิ.ย. 49
 PUR49N0002 จัดทำหนังสือการสังเคราะห์องค์ความรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชน ภาคเหนือ
 เบญจวรรณ วงศ์คำ
1 ก.ย. 49
 PUR49N0001 จัดทำหนังสือประสบการณ์วิจัยจากพื้นที่ชุมชนวิจัยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติด จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร
1 มิ.ย. 49
 PUR49M0004 จัดทำวีดิทัศน์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคกลาง ตะวันตก และตะวันออก 2549
 รัชพล กาญจนาคม
1 ก.ค. 49
 PUR49M0003 จัดพิมพ์หนังสือ "เปลือย...ใจพี่เลี้ยง" และ "บันทึก (ไม่ลับ) ของนักวิจัย"
 ลักขณา วงศ์ยะรา
1 ก.ค. 49
 PUR49M0002 การจัดพิมพ์หนังสือ "จากคนสามหมอก...ถึงคนสามน้ำ" จากหลักการสู่ปฏิบัติการวิจัยเพื่อท้องถิ่นโดยชุมชน
 ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
1 พ.ค. 49
 PUR49M0001 สถานการณ์ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน (ประจวบคีรีขันธ์ - ตราด)
 ณัฐกร สงคราม
1 เม.ย. 49
 PUR49E0001 สัมมนาเครือข่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นอีสานความรู้คืนถิ่น : กระบวนการฟื้นสำนึกแท้ชุมชนอีสาน
 บุญเสริฐ เสียงสนั่น
1 ม.ค. 49
 PUR48S0002 โครงการจัดทำสารคดีพร้อมสื่อวีซีดีโครงการวิจัย "ศึกษากระบวนการรวมกลุ่มผู้ผลิตกะปิเยาะห์รายย่อย เพื่อสร้างความเข้มแข็งโดยการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตกะปิเยาะห์รายย่อยในตำบลกะมิยอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี"
 กฤติกา  สือรี
1 ก.ค. 48
 PUR48S0001 โครงการจัดทำสารคดีพร้อมสื่อวีซีดีโครงการวิจัย "แนวทางอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการทำกริชรามันห์ ตำบลตะโละหะลอ อำเภอรามันห์ จังหวัดยะลา"
 วิรัช เอี่ยมปลัด
1 ก.ค. 48
 PUG58M0001 ประชุมเสวนาวันภาาแม่สากล "ปลดล็อคปัญหาการศึกษาด้วยภาษแม่"
 มยุรี ถาวรพัฒน์
1 ก.พ. 58
 PUG57M0001 การวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่กับทิศทางการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 สันติ จียะพันธ์
1 ก.ย. 57
 PUG56S0001 การขยายผลสู่สาธารณะงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น “สตูลกับการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย”
 สมพงษ์ หลีเคราะห์
1 มิ.ย. 56
 PUG56N0003 พัฒนาแนวทางในการประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่าย องค์กรพี่เลี้ยงด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 วรพงศ์ ผูกภู่
20 ก.ย. 56
 PUG56N0002 การประมวลชุดความรู้สู่การสังเคราะห์ 6 ปี วิชาการเพื่อท้องถิ่น : ผลของยุทธศาสตร์การยกระดับกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่การใช้ประโยชน์ทางการศึกษาของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
 ภัทรา มาน้อย
1 ก.ค. 56
 PUG56N0001 มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน บนฐานความรู้ งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
 สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์
10 พ.ค. 56
 PUG56M0002 การสื่อสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่สาธารณะในการประชุมวิชาการ ABC สัญจร จ.ระยอง “ระยองสู่เมืองสีเขียว”
 พีรชัย กุลชัย
1 ส.ค. 56
 PUG56M0001 การจัดประชุมเสวนาเรื่อง "วันภาษาแม่สากล: เปิดโลกภูมิปัญญาภาษาแม่"
 มยุรี ถาวรพัฒน์
1 ก.พ. 56
 PUG56E0008 ขยายผลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่หน่วยงานเกี่ยวข้องคนพิการในระดับพื้นที่เขตอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 ถวิล ตรีวรปรัชญ์
20 ก.ย. 56
 PUG56E0007 การสื่อสารและเผยแพร่ระบบกลไกการจัดการน้ำด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
 ทัพไท ชุ่มนาเสียว
20 ก.ย. 56
 PUG56E0006 การสื่อสารเพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะท้องถิ่นในลุ่มน้ำห้วยเสนง
 สุทธิพงษ์  พูนกล้า
20 ก.ย. 56
 PUG56E0005 การเผยแพร่แนวคิดนิยามความมั่นคงทางอาหารของชุมชนท้องถิ่นอีสาน
 ทานตะวัน สิงห์แก้ว
20 ก.ย. 56
 PUG56E0004 การสื่อสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเรื่องการฟื้นฟูลุ่มน้ำ กรณีลุ่มน้ำเลยสู่สาธารณะ
 ยุทธนา วงศ์โสภา
15 ก.ย. 56
 PUG56E0003 การนำเสนอชุดความรู้งานวิจัยเพื่อสร้างพลังวิจัยเพื่อท้องถิ่นชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชาจังหวัดศรีสะเกษ
 เบ็ญจมาภรณ์ แดนอินทร์
1 ก.ย. 56
 PUG56E0002 การสื่อสารชุดความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรป่าโดยชุมชนสู่การพัฒนาความร่วมมือชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคงของชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดบุรีรัมย์ สระแก้ว
 ประภาพร แสงทอง
1 ก.ย. 56
 PUG56E0001 งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นเด็กเยาวชนจังหวัดยโสธร สู่การสื่อสารทางสังคม
 พนมวรรณ คาดพันโน
1 ก.ย. 56
 PUG55N0001 การสร้างความร่วมมือในการดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา
 จิราพร กุลสาริน
1 เม.ย. 55
 PUG52N0001 นำเสนอผลงานวิจัย เสวนาวิชาการและนิทรรศการ "รักษ์โลก รักคุณ รักษ์แม่ฮ่องสอน"
 ธนันชัย มุ่งจิต
1 ก.พ. 52
 PUG50S0001 งานสัมมนาวิชาการ "วิจัยท้องถิ่น ฟื้นแผ่นดินปักษ์ใต้"
 ปิยะ กิจถาวร
1 พ.ย. 49
 PUG50N0004 งานมหกรรมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ ปี 2550
 เบญจวรรณ วงศ์คำ
1 มิ.ย. 50
 PUG50N0003 เวทีเสวนา "เขียนประวัติศาสตร์เพื่ออนาคต"
 ภัทรา มาน้อย
1 ก.ค. 50
 PUG50N0002 ประชุมนำเสนอผลงานวิจัย โครงการ "การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 1"
 บุญนาค จอมธรรม
1 พ.ค. 50
 PUG50N0001 ประชุมแลกเปลี่ยนนำเสนอผลงานวิจัยโครงการวิจัย RDG49N0020, RDG49N0021 และ RDG490039
 เดือนเพ็ญ วงศ์จันทร์
1 พ.ค. 50
 PUG49N0002 ประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ชุดโครงการ "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแม่แจ่ม 100 ปี" ในพื้นที่แม่แจ่ม
 ฝอยทอง สมวถา
1 ก.ค. 49
 PUG49N0001 เวทีนำเสนอผลงานวิจัยชุดโครงการ "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแม่แจ่ม 100 ปี"
 สันติพงษ์ ช้างเผือก
1 เม.ย. 49
 PUG49M0001 รวมพลคนวิจัยภาคกลาง ตะวันตก ตะวันออก
 อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
1 ก.ค. 49

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 59 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>