สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 




 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG56N0008 การประมวลศักยภาพและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาโปรแกรมศึกษาธรรมชาติของวิถีถิ่น ธรรมะ สำหรับการดำรงชีวิตของชุมชนบ้านบางกระน้อย ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
 สมพงษ์ อ้นชาวนา
1 เม.ย. 56
 RDG56N0007 การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศในโครงข่ายการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนบ้านรักไทย ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
 พิทักษ์ สุดจันทร์
1 เม.ย. 56
 RDG56N0006 แนวทางการอนุรักษ์ประเพณีการรำมะหน่าว (MANAU) ของชนเผ่าคะฉิ่นในชุมชนบ้านใหม่สามัคคีคะฉิ่น หมู่ 14 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 อนุชาติ   ลาพา
1 ธ.ค. 55
 RDG56N0005 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า หมู่บ้านทาน ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 กิ่งแก้ว จั๋นติ๊บ
1 ธ.ค. 55
 RDG56N0004 การศึกษาและพัฒนากลไกการสนับสนุนเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ ปีที่ 3
 อรุณี เวียงแสง
1 ต.ค. 55
 RDG56N0003 กระบวนการสร้างชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมบ้านเวียงหนองล่อง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
 จันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์
1 พ.ย. 55
 RDG56N0002 แนวทางการยกระดับการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปีที่ 3
 สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์
1 ต.ค. 55
 RDG56N0001 การพัฒนากลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของศูนย์ประสานงานในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างปี 2556
 ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ
1 ต.ค. 55
 RDG56M0026 การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ดิน/ที่อยู่อาศัยของชุมชนอย่างยั่งยืน
 อคิน รพีพัฒน์
20 ก.ย. 56
 RDG56M0025 ศึกษากระบวนการสร้างระบบตัวเขียนภาษากวยเพื่อสืบทอดวิถีวัฒนธรรมของชุมชนวัดไตรราษฎร์สามัคคี (บ้านซำและบ้านตาตา) ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ระยะที่ 2
 อัมพร ปรีเปรม
20 ก.ย. 56
 RDG56M0024 การศึกษาปัญหาและรูปแบบการจัดการน้ำและสภาวะแวดล้อมเพื่อความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจชุมชน คลองดำเนินสะดวก
 เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์
20 ก.ย. 56
 RDG56M0023 กระบวนการเรียนรู้เพื่อสืบต่อภาษากะซองโดยคนกะซองกลุ่มสุดท้าย ระยะที่ 2
 เสวย เอกนิกร
20 ก.ย. 56
 RDG56M0022 แนวทางการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการรักษาและดูแลสุขภาพของชุมชน ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ระยะที่ 2
 ประไพศรี ไชยพงศ์
20 ก.ย. 56
 RDG56M0021 การจัดการเรียนการสอนภาษาโส้ในระบบโรงเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ต.โพธิไพศาล,ต.กุสุมาลย์ และต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร” ระยะที่ 2
 ศราวุฒิ  สิทธิราช
20 ก.ย. 56
 RDG56M0020 ถอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เกี่ยวกับบทเพลง นิทาน คำสอน เพื่อสร้างการเรียนรู้ และปรับใช้อย่างเหมาะสมกับวิถีชีวิตของชาวไทย-กะเหรี่ยงบ้านเวียคาดี้ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
 ทนง สังขโศภา
20 ก.ย. 56
 RDG56M0019 ปรับใช้ภูมิปัญญา “ซีเหม่ยละ” เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ยาป่ารักษาโรคภัยไข้เจ็บในวิถีชีวิตชาวไทย-กะเหรี่ยง (โผล่ว) กรณีบ้านกองม่องทะ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
 ลงขิ่งโพ่ ไทรสังขชวาลลิน
20 ก.ย. 56
 RDG56M0018 การฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมญวนของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามชุมชนเทศบาลเมืองขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ระยะที่ 2
 สมชาย ทับยาง
20 ก.ย. 56
 RDG56M0017 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อการฟื้นฟูภาษาเขมรถิ่นไทยบ้านโพธิ์กอง ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 สุรัญญา  ทะวงค์ดี
20 ก.ย. 56
 RDG56M0016 “บวยจ เดะ ลากู ซูกา บวยจ” เยาวชนอูรักลาโวยจ บ้านสังกาอู้ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
 ศันสนีย์  ทะเลลึก
20 ก.ย. 56
 RDG56M0015 "บีซู อางเกิ่งอางกอ เฮล่นยา" (แหล่งเรียนรู้ของเก่าชาวบีซู) บ้านดอยชมภู ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
 พิบูลย์ชัย สวัสดิ์สกุลไพร
20 ก.ย. 56
 RDG56M0014 สร้างเครื่องมือเพื่อบันทึกภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวมอแกนหมู่บ้านมอแกน อ่าวบอน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
 นิล  กล้าทะเล
20 ก.ย. 56
 RDG56M0013 การสร้างรูปแบบตลาดเกษตรอินทรีย์ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตและผู้บริโภค ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
 ปัฐยาวดี แจงเชื้อ
20 ก.ย. 56
 RDG56M0012 รูปแบบการจัดการขยะเพื่อพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะของเทศบาล โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองคล้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ระยะที่ 2
 สมศักดิ์ กิรติภัทรนันท์
20 ก.ย. 56
 RDG56M0011 แนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการอัญมณีรายย่อย เพื่อสร้างความเข้มแข็งในด้านการดำเนินธุรกิจอัญมณี ในจังหวัดจันทบุรี
 วารีญา ม่วงเกลี้ยง
20 ก.ย. 56
 RDG56M0010 กระบวนการผลิตและการแปรรูปข้าวเพื่อการบริโภคของเกษตรกรพื้นที่ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 สำเนียง สังข์เสม
20 ก.ย. 56
 RDG56M0009 กระบวนการลดต้นทุนการทำนาโดยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาการทำนาในอดีตของกลุ่มเกษตรพอเพียงตำบลเขาดินและตำบลม่วงหวาน อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
 วิชมัย คีรีเวช
20 ก.ย. 56
 RDG56M0008 ศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดของกลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
 สุขสันติ์ สำเภา
20 ก.ย. 56
 RDG56M0007 การพัฒนาศักยภาพและทักษะการใช้ชีวิตผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 ชัยวัฒน์ อมศิริ
20 ก.ย. 56
 RDG56M0006 การค้นหาวิธีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องต่อการเรียนรู้ทักษะชีวิต สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 สมพร เกตุแก้ว
20 ก.ย. 56
 RDG56M0005 ศีกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (ระยะที่ 2)
 สมนึก เทศอ้น
20 ก.ย. 56
 RDG56M0004 แนวทางการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำนาวัลเปรียงที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองแก ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะที่ 2
 ณรงค์ ง้ำตั้ว
20 ก.ย. 56
 RDG56M0003 การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับชุมชนตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 วิมลลักษณ์ พรรณวิเชียร
20 ก.ย. 56
 RDG56M0002 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์คลองบางพระครู ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ฌาณราเมศวร์ กลมกล่อม
20 ก.ย. 56
 RDG56M0001 แนวทางการใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นฐานในการฟื้นฟูชีวิตคนและสิ่งแวดล้อมรอบเขายายดา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระยะที่ 1
 ณัฐพล  จันทร์แก้ว
1 มี.ค. 56
 RDG56E0079 ศึกษาแนวทางการดูแล คนพิการในกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีภาวะโรคเรื่อรังแทรกซ้อน โดยครอบครัว ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปี 2556
 ปราณี  ทองศิริ
20 ก.ย. 56
 RDG56E0078 การพัฒนาความเข้มแข็งชมรมคนพิการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของคนพิการ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
 นภสวรรณ ดวงพิมาย
20 ก.ย. 56
 RDG56E0077 ศึกษารูปแบบการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่รอยต่อตะเข็บชายแดน: หาดแห่ เกาะหนึ่งเดียวของไทยในแม่น้ำโขง
 ทิพาภรณ์  หอมดี
20 ก.ย. 56
 RDG56E0076 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
 มาโนช สุวรรณสาร
20 ก.ย. 56
 RDG56E0075 รูปแบบการมีส่วนร่วมในการบรรเทาปัญหาการใช้น้ำในชุมชนบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 อัจฉรา  พิเลิศ
20 ก.ย. 56
 RDG56E0074 การศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนอย่างยั่งยืน ในการเป็นแหล่งวัตถุดิบเพื่อผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน กรณีศึกษาบ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
 อนุชิต สิงห์สุวรรณ
20 ก.ย. 56
 RDG56E0073 การสร้างกระบวนการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนจังหวัดนครพนมให้สามารถปรับตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต
 ปรีชา อุยตระกูล
20 ก.ย. 56
 RDG56E0072 สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านวิธีวิทยาการพัฒนาท้องถิ่น
 ชูพักตร์ สุทธิสา
20 ก.ย. 56
 RDG56E0071 การศึกษาชุดความรู้ด้านความมั่นคงทางอาหารจากกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน ระยะที่ 2
 ถนัด แสงทอง
20 ก.ย. 56
 RDG56E0070 รูปแบบการขยายผลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเข้าสู่สถาบันการอุดมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
 กาญจนา ทองทั่ว
1 ก.ย. 56
 RDG56E0069 รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพและพลังเยาวชนในการเปลี่ยนแปลงชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
 ภาสกร บัวศรี
1 ก.ย. 56
 RDG56E0068 "สังเคราะห์สถานะบทบาทองค์ความรู้ท้องถิ่นในการจัดการลุ่มน้ำในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประเด็นลุ่มน้ำภาคอีสาน"
 แมน ปุโรทกานนท์
20 ก.ย. 56
 RDG56E0067 รูปแบบการเป็นประชาคมวิจัยเพื่อรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 อรทัย เลียงจินดาถาวร
1 ก.ค. 56
 RDG56E0066 แผนการตั้งรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านการเกษตรของชุมชนบ้านบัวเทิง ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
 อุทัย อันพิมพ์
1 ก.ย. 56
 RDG56E0065 รูปแบบการบริหารจัดการพลังงานทางเลือกระดับตำบลอย่างมีส่วนร่วม เทศบาลตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 สุขวิทย์ โสภาพล
1 ก.ย. 56
 RDG56E0064 การจัดการขยะเป็นศูนย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 ตะวันฉาย โพธิ์อ่อน
1 ก.ย. 56

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 6 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>