สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 PDG58S0002 การพัฒนาชุดโครงการวิจัย การจัดการศึกษาของ กศน. จ.ปัตตานี ในชุมชนท้องถิ่นเพื่อสานสันติสุขชายแดนใต้
 สมเชาว์ กาญจนจรัส
1 ก.พ. 58
 PDG58S0001 การพัฒนาชุดโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น การขับเคลื่อนกลุ่มและเครือข่ายเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในสวนยางพารา
 สมยศ ทุ่งหว้า
1 พ.ย. 57
 PDG58E0001 การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 ภาสกร บัวศรี
1 ธ.ค. 57
 PDG57N0001 การพัฒนาข้อเสนอโครงการชุดโครงการวิจัยเสริมสร้างจิตสำนึกเกษตรกรรมเชิงจิตวิญาณของกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 วรรณดี  สุทธินรากร
1 ก.ย. 57
 PDG56N0001 การศึกษาและหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของการพัฒนาการบริหารรายได้ในการปฏิบัติงานประจำของธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 ภูณัช ธนาเหล่าพานิช
1 ก.ย. 56
 PDG56E0002 ศึกษาทบทวนกระบวนการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเชิงพุทธ เพื่อพัฒนาทิศทางการประยุกต์พุทธธรรมในการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
 นิติศักดิ์ โตนิติ
15 ก.ย. 56
 PDG56E0001 พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
 มัสยา คำแหง
1 ก.ค. 56
 PDG55S0001 แนวทางการฟื้นฟูภูมิปัญญาการทำนาข้าว (นาพรุใหญ่) เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้สู่เด็กเยาวชนบ้านภูเขาทอง ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ระยะที่ 1
 เสาย๊ะ คงยศ
15 ก.ค. 55
 PDG55N0001 พัฒนาการของระบบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเกษตรกรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 สุชาติ สุขโพธิญาณ
1 ก.ค. 55
 PDG54S0002 การบริหารจัดการน้ำสำหรับทำนาในพื้นที่ชลประทาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บริเวณโครงการฝายบ้านกาเด็ง ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ระยะที่ 2"
 มะอีซอ ดือเร๊ะ
1 มี.ค. 54
 PDG54S0001 การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทานในการปลูกพืชหมุนเวียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บริเวณโครงการสถานีสูบน้ำขนาดเล็กยะกัง 8 บ้านบูเก๊ะกูนุง ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ระยะที่ 2
 อาแว มูดอ
1 มี.ค. 54
 PDG54N0003 การศึกษาระบบเสริมสร้างสุขภาวะสู่แนวทางการพัฒนาของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์
1 พ.ค. 54
 PDG54N0002 แนวทาง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการประยุกต์ใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในการพัฒนารูปแบบการทำงาน : กรณี เทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน
 ธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์
1 พ.ค. 54
 PDG54N0001 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนผู้ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำแม่สาบ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
 เดชรัตน์  ปินทะนา
1 ม.ค. 54
 PDG54M0002 แนวทางการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำนาวัลเปรียงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านหนองแก ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
 ณรงค์ ง้ำตั้ว
1 ต.ค. 53
 PDG54M0001 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
 ประชุม เดชวัน
1 ต.ค. 53
 PDG54E0008 แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษาตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
 นุจรี  ใจประนบ
1 มิ.ย. 54
 PDG54E0007 แนวทางการปรับตัวชุมชนเยอในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากบ้านเขวา ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
 จันทร์ โยธี
1 เม.ย. 54
 PDG54E0006 การศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ : กรณีศึกษาตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ระยะที่ 1
 สุนทร วิริยะพันธ์
20 ก.ย. 54
 PDG54E0005 ศึกษาสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อน กรณีศึกษา : ชุมชนคนเลี้ยงช้าง บ้านขุนไชยทอง ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
 มีชัย แก้วหอม
1 เม.ย. 54
 PDG54E0004 แนวทางการพึ่งตนเองด้านอาหารและอาชีพในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก กรณีศึกษา บ้านนาวี ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 ชุมแสง เหล่าชัย
1 มี.ค. 54
 PDG54E0003 แนวทางการบริหารจัดการน้ำชลประทานเพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
 ศรีธนนชัย  แย้มไสย
1 ต.ค. 53
 PDG54E0002 รูปแบบการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังถ้ำ บ้านโนนอุดม ตำบลไร่ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ระยะที่ 1
 พลนภา  รัตนะ
1 ต.ค. 53
 PDG54E0001 แนวทางการเพิ่มผลผลิตข้าวนาปีของกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 จิตติราช  อุทรักษ์
1 ต.ค. 53
 PDG53S0013 แนวทางการเพาะขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับท้องถิ่น เพื่อสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านบางแนะ ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
 คมไพร นิลรัตน์
1 ก.ย. 53
 PDG53S0012 แนวทางการพัฒนากลุ่มสตรีบ้านตันหยงละไน๊ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 บุษรินทร์ เพชรพงศ์พันธุ์
1 ก.ย. 53
 PDG53S0011 แนวทางการส่งเสริมอาชีพทางเลือกในชุมชนอย่างมีส่วนร่วมที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของชุมชนบ้านบางมัน ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
 อาสาน๊ะ อินตัน
1 ก.ย. 53
 PDG53S0010 ศึกษาแนวทางการพัฒนาอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อสร้างรายได้เสริมกลุ่มแม่บ้านปะกาลิมาปูโระ ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 รัตนา ดือเระซอ
1 ก.ย. 53
 PDG53S0009 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะให้มีรายได้เสริมของกลุ่มผู้เลี้ยงแพะบ้านแม่ตีนะ ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
 มานะ สะมาแอ
1 ก.ย. 53
 PDG53S0008 แนวทางการสืบทอดองค์ความรู้เรื่องผักพื้นบ้าน เพื่อปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์คลองตูหยงของชุมชนบ้านคลองขุด หมู่ที่ 6 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
 ดิเรก เหมนคร
1 ส.ค. 53
 PDG53S0007 การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทานในการปลูกพืชหมุนเวียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณโครงการสถานีสูบน้ำขนาดเล็กยะกัง 8 บ้านบูเก๊ะกูนุง ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
 อาแว มูดอ
1 ก.ค. 53
 PDG53S0006 การบริหารจัดการน้ำสำหรับทำนาในพื้นที่ชลประทานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณโครงการฝายบ้านกาเด็ง ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
 มะอีซอ ดือเร๊ะ
1 ก.ค. 53
 PDG53S0005 แนวทางการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสาหร่ายผมนางในบ่อกุ้งร้างเพื่อเป็นอาชีพเสริมของกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ ตำบลตันหยงลูโละ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 อิสมาแอ ซูมิด
1 ก.ค. 53
 PDG53S0004 ฟื้นฟูและถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำขนมมุสลิมโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู และกลุ่มขนมพื้นบ้านมุสลิมสตรีหลังวัง ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
 รอปิอะ บาฮา
1 ก.ค. 53
 PDG53S0003 แนวทางการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนเกาะนกเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม
 วิศิษฎ์ ราษฎร์สภา
1 พ.ค. 53
 PDG53S0002 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์กล้วยไม้ท้องถิ่น เพื่อการจัดการอนุรักษ์โดยคณะกรรมการกลุ่มกล้วยไม้ท้องถิ่นบ้านบางติบ
 สมพงษ์ ประสารการ
1 พ.ค. 53
 PDG53S0001 การฟื้นฟูภูมิปัญญาการทำกะปิและพัฒนากลุ่มอาชีพโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนบ้านทะเลนอก
 สนธยา สืบเหตุ
1 พ.ย. 52
 PDG53N0009 การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยประเด็นการพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชนพิการ จังหวัดนครราชสีมาเพื่อการขยายผล
 พัชราภรณ์ ชนภัณฑารักษ์
1 ก.ย. 53
 PDG53N0008 การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยประเด็นท้องถิ่นกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนพื้นที่ จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อการขยายผล
 โกวิท พรหมวิหารสัจจา
1 ส.ค. 53
 PDG53N0007 แนวทางการยกระดับองค์ความรู้การส่งเสริมพัฒนาการและสร้างนิสัยรักการอ่าน จากโครงการวิจัยชวนกันอ่านหนังสือให้เด็กฟังสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม
 พนมวรรณ คาดพันโน
1 ก.ย. 53
 PDG53N0006 แนวทางการจัดการปัญหาหนี้สินโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านสบลืน ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
 รัตนาภรณ์  มัชชะ
1 ก.ย. 53
 PDG53N0005 แนวทางการจัดการปัญหาข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านสะว้าใต้ หมู่ 7 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
 สว่างวงศ์ อุดเต็น
1 ส.ค. 53
 PDG53N0004 แนวทางการบริหารจัดการน้ำระบบชลประทานฝายหมอเมือง โดยชุมชนมีส่วนร่วมอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
 รัตน์ ตามล
1 ก.ค. 53
 PDG53N0003 แนวทางการพัฒนาพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่
 ไตรภพ แซ่ย่าง
1 พ.ค. 53
 PDG53N0002 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ปลาพื้นบ้านโดยการมีส่วนร่วมของเยาวชนบ้านฮวก ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
 สมศักดิ์ หลวงยศ
1 มิ.ย. 53
 PDG53N0001 แนวทางการพัฒนาพื้นที่มูเจะคี (ขุนน้ำแจ่ม) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
 สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์
1 ก.พ. 53
 PDG53M0005 การพัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยการจัดทำแผนที่ทางสังคม
 อุทัยศรี ประมวลทรัพย์
1 ส.ค. 53
 PDG53M0004 วิธีพัฒนากระบวนการเรียนรู้ท้องถิ่นบ้านดอนจั่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านดอนจั่น ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
 สุทธิวรรณา นนท์ชะสิริ
1 ก.ค. 53
 PDG53M0003 แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เรื่องขนมพื้นบ้านของนักเรียนวัดช้างเผือก ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
 กล้วยไม้ คูณขาวเจริญ
1 ก.ค. 53
 PDG53M0002 แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ผ่านการเรียนรู้ท้องถิ่นคลองบางน้อย ของนักเรียนโรงเรียนวัดบางน้อย ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 สมจิต ชื่นชมภู
1 ก.ค. 53

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 60 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>