สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 PDG53M0001 แนวทางการสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เรื่องมัคคุเทศก์ที่ดีของเยาวชน บ้านเขายี่สาร ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
 ไพรัช แก้วกาม
1 ก.ค. 53
 PDG52S0010 แนวทางการฟื้นฟูองค์ความรู้เรื่องสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยในชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนเวียงสระ
 ศรีวิภา ขวัญช่วย
1 ก.ย. 52
 PDG52S0009 ภูมิปัญญาเรื่องกล้วยเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยของกลุ่มเยาวชน ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
 อภินันต์ หมัดหลี
1 ก.ย. 52
 PDG52S0008 แนวทางการการปลูกไม้ไผ่ของชุมชนบ้านค่ายรวมมิตร ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
 ทศพล โคกเขา
1 ส.ค. 52
 PDG52S0007 ศึกษาสภาพ คุณค่า ประโยชน์ของบ่อน้ำร้อน บ้านบ่อน้ำร้อน ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
 หทัยชนก ง๊ะสมัน
1 ส.ค. 52
 PDG52S0006 แนวทางการจัดการน้ำจากน้ำตก ธาราสวรรค์ของชุมชนบ้านพรุ หมู่ที่ 5 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
 กมล แก้วคำ
1 ส.ค. 52
 PDG52S0005 แนวทางการแก้ไขปัญหาตลาดนัดบีบีโดยการมีส่วนร่วม
 จิรภัทร ติ๋วตระกูล
1 ส.ค. 52
 PDG52S0004 แนวทางการแก้ไขสภาพจราจรหน้าโรงเรียนสตูลวิทยา ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
 สุนทรี แก้วคำ
1 ส.ค. 52
 PDG52S0003 ถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียน ศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
 ธีรวัฒน์ ทองเสนอ
1 มี.ค. 52
 PDG52S0002 ศึกษาแนวทางการจัดการช้างป่าโดยชุมชนบ้านกงตอ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
 สุจินต์ ส่งมา
1 พ.ย. 51
 PDG52S0001 อบรมการเขียนรายงานวิจัย
 โชติรส ทองขจร
1 ต.ค. 51
 PDG52N0015 แนวทางสืบทอดภูมิปัญญาด้านการรักษาการเจ็บป่วยด้วยพืชสมุนไพรพื้นบ้านโดยชุมชนมีส่วนร่วมบ้านนาปู หมู่ที่ 1 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
 มี งามนิธิวุฒินันท์
1 ก.ย. 52
 PDG52N0014 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการจัดการสารสนเทศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านศรีดอนมูล ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
 พิรภพ จันทร์แสนตอ
1 ก.ย. 52
 PDG52N0013 แนวทางผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อขยายผลองค์ความรู้เรื่องการจัดการงานศพบ้านไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
 บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
1 ก.ย. 52
 PDG52N0012 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกทำนองแมงปู้ชมดวงของจังหวัดลำปางเพื่อการเผยแพร่
 เกษวรี สว่างวงศ์
1 ก.ย. 52
 PDG52N0011 แนวทางการจัดการป่าชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแม่กึ๊ด ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
 วิไลลักษณ์ พรมเสน
1 ก.ย. 52
 PDG52N0010 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนบ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
 ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์
1 ก.ย. 52
 PDG52N0009 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาตลาดปลอดสารเพื่อการพึ่งตนเองบ้านนาบอน ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
 ผุสดี กันใจ
1 ก.ย. 52
 PDG52N0008 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และสืบทอดความรู้จากคัมภีร์ภาษาล้านนา (ตั๋วเมือง) ในพื้นที่เขตบริการการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดนิโครธาราม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
 พระคงศิลป์ ภทฺทราวุโธ
1 ส.ค. 52
 PDG52N0007 แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วมบ้านน้ำแคะ หมู่ที่ 4 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
 มนตรี ตระกูลเลิศศิลป์
1 ส.ค. 52
 PDG52N0006 แนวทางการสืบทอดการทำไร่หมุนเวียนสู่คนรุ่นใหม่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 วิมนต์ ใจอ่อน
1 ส.ค. 52
 PDG52N0005 การสร้างผู้นำด้านวัฒนธรรม ประเพณี บ้านสามหมื่น ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
 ยงยุทธ หลี่จา
1 ก.พ. 52
 PDG52N0004 การถอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการทำนาข้าวเฮี้ยะ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 กมลธสรณ์ ยอดกำลัง
1 ก.พ. 52
 PDG52N0003 แนวทางป้องกันโรคมะเร็งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านโป่งขาม ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
 จงกล นันตาวงศ์
1 พ.ย. 51
 PDG52N0002 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสืบสานตำนานม่อนก๋องข้าว บ้านสาสบหก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 เจริญ เซมา
1 พ.ย. 51
 PDG52N0001 การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม บ้านร่องกล้า ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 ป๋อ วชิรวงศ์วรกุล
1 พ.ย. 51
 PDG52E0022 ศึกษาประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่เพื่อสร้างความสามัคคีประชาชนหมู่ 12 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
 ทวีศักดิ์ เยี่ยมเจริญ
1 ก.ย. 52
 PDG52E0021 การศึกษาวิถีชีวิตชนชาติพันธุ์เยอกับการฟื้นฟูปลาลุ่มน้ำมูลบ้านใหญ่ ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
 แดง คาวี
1 ก.ย. 52
 PDG52E0020 การศึกษาปัจจัยการเล่นหวยใต้ดินเพื่อหาแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายในการเล่นหวยใต้ดินอย่างมีส่วนร่วม
 อังศุมารินทร์ อังสนันท์
1 ก.ค. 52
 PDG52E0019 แนวทางการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มเจตคติที่ดีสำหรับผู้เรียน กรณีศึกษา โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
 วลีย์ โคตรวงจันทร์
1 ส.ค. 52
 PDG52E0018 แนวทางการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์อย่างมีส่วนร่วมเพื่อปรับเจตคติที่ดีของผู้เรียน กรณีศึกษาโรงเรียนปทุมราชวงศา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
 มาลา วันทวี
1 ส.ค. 52
 PDG52E0017 การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์แจ่วบองเพื่อให้ได้รับมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา(อย.) ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบราชธานี
 ปัชนีย์ สีมาบัติ
1 ส.ค. 52
 PDG52E0016 การฟื้นฟูอัตลักษณ์การแต่งงานของคนภูไท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการแต่งงาน กรณีศึกษาคนภูไทบ้านนาโด่ ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
 ดวงมณี นารีนุช
1 ส.ค. 52
 PDG52E0015 กระบวนการจัดการอย่างมีส่วนร่วมในการจัดระบบการบริหารจัดการศูนย์สาธิตการตลาด(ร้านค้าชุมชน) ของชุมชนบ้านหนองฮี ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 ณัฐจิรา พรหมสุวรรณ
1 ส.ค. 52
 PDG52E0014 แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายขนมของกลุ่มพัฒนาอาชีพ บ้านคำแสนราชเหนือ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 วรรณนา กัลยาสาย
1 ส.ค. 52
 PDG52E0013 การพัฒนาการจัดการอย่างมีส่วนร่วมกลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตสมุนไพรผิวเนียน
 ปริศนา นามโส
1 ส.ค. 52
 PDG52E0012 กระบวนการพัฒนาเครื่องกรอด้ายกึ่งอัตโนมัติอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคำขวาง
 ชัยมงคล รอดคำทุย
1 ส.ค. 52
 PDG52E0011 การพัฒนาทักษะและออกแบบรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดของผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีทอผ้ากาบบัว บ้านคำขวาง ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 รุ่งนภา  พึ่งวงศ์
1 ส.ค. 52
 PDG52E0010 กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนบ้านโนนคูณและบ้านโนนคำ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
 ปนัดดา พาลี
1 ส.ค. 52
 PDG52E0009 แนวทางการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กรณีศึกษาโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
 จารุวรรณ บุตรเคน
1 ส.ค. 52
 PDG52E0008 กระบวนการใช้พลังความเชื่อความศรัทธาคูเฒ่าเต่าชุมชนบ้านหนองกก - หนองยาว เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
 เสถียร ดั้งชารี
1 ก.ย. 52
 PDG52E0007 ศึกษาศักยภาพเครือข่ายชมรมคนพิการอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
 สุทัศน์ โทแหล่ง
1 ก.ค. 52
 PDG52E0006 ศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
 มงคล เลากลาง
1 ก.ค. 52
 PDG52E0005 ศึกษาการใช้กายอุปกรณ์ของคนพิการ ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
 เนตรนภา คลังสิน
1 ก.ค. 52
 PDG52E0004 การประยุกต์ใช้วัฒนธรรมป่าดงหอในการจัดการป่าต้นน้ำป่าสัก กรณีศึกษา : บ้านตาดเสี้ยวและบ้านถ้ำพระ ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
 ดำรงศักดิ์ มะโนแก้ว
1 มิ.ย. 52
 PDG52E0003 ศึกษาแนวทางสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอำเภอโนนดินแดง : กรณีศึกษาปราสาทหนองหงส์ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
 วิสิฎฐ์ ปัดไธสง
1 พ.ค. 52
 PDG52E0002 ศึกษาสถานการณ์การใช้พลังงานเชื้อเพลิงเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานทางเลือกของคนในชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนโคกมะม่วง ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
 ชำนาญ สูตรกระโทก
1 พ.ค. 52
 PDG52E0001 การศึกษาศักยภาพและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนเพื่อนำไปสู่แนวทางการพึ่งตนเองในเขตเทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
 นันทิยา สาลี
1 เม.ย. 52
 PDG51S0017 ประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ (RC ภาคใต้) ครั้งที่ 2/2551
 ชนิกานต์ พรหมแก้ว
1 ก.ค. 51
 PDG51S0016 กระบวนการเรียนรู้ในการฟื้นฟูคลองงาเพื่อการอนุรักษ์ปลานำจืดอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนทุ่งคาโงก อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
 สงบ กาละสังข์
1 ก.ค. 51

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 61 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>