สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 PDG51S0015 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 นวลทิพย์ สานุกูล
1 มิ.ย. 51
 PDG51S0014 ประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้
 โชติรส ทองขจร
1 พ.ค. 51
 PDG51S0013 สำรวจข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำขัง/น้ำเสียชุมชนบ้านร่มเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 วีร์ธิมา ส่งแสง
1 มี.ค. 51
 PDG51S0012 ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนกระบวนการเรียนรู้ของเด็กโดยภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากต้นสาคู กรณีศึกษา : โรงเรียนวัดนิโครธาราม ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
 จุรีย์ หนูสุวรรณ
1 มี.ค. 51
 PDG51S0011 อบรมพัฒนาภาวะผู้นำ "พลังกลุ่ม....เพื่องาน และความสุข" ภาคใต้
 นวลทิพย์ สานุกูล
1 มี.ค. 51
 PDG51S0010 อบรมกระบวนการสร้างสรรค์ทีมเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 ขนิษฐา จุลบล
1 ก.พ. 51
 PDG51S0009 ศึกษาเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอิสานของพี่เลี้ยงและนักวิจัยภาคใต้ ปี 2551
 สุกัญญา สุขสุพันธ์
1 ม.ค. 51
 PDG51S0008 ศึกษาการทำเคราะห์บ้านตำบลนาข้าวเสียของโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 วิโรจน์ ศรีวราพันธุ์
1 ม.ค. 51
 PDG51S0007 ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านลำแคลง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 ประพาสน์ โยงราช
1 ม.ค. 51
 PDG51S0006 ตามรอยทวดโคกทราย
 ประจักษ์   อินทรักเดช
1 ม.ค. 51
 PDG51S0005 ศึกษาศาลเจ้าในชุมชนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
 เสริม มาศวิวัฒน์
1 ม.ค. 51
 PDG51S0004 อบรมการบริหารจัดการด้านการเงินบัญชีของ NODE โดยใช้โปรแกรมบัญชี ACCOUNTNODE
 รัตนา ชูแสง
1 ธ.ค. 50
 PDG51S0003 ศึกษาเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือของพี่เลี้ยงและนักวิจัยภาคใต้ ปี 2550
 ตูแวคอลีเยาะห์ กาแบ
1 ต.ค. 50
 PDG51S0002 ศึกษาบทเรียนการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน กรณีศึกษาการคัดค้านประทานบัตรระเบิดหินเขาถ้ำแรด ของชุมชนตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 วิทยา อาภรณ์
1 ต.ค. 50
 PDG51S0001 การศึกษาสถานการณ์และการพัฒนา "สุข ทุกข์" ของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการพึ่งตนเอง ในพื้นที่ผู้ประสบภัยสึนามิ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
 สรณวรรณ  สรรสพร
1 ต.ค. 50
 PDG51N0009 แนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
 พันธ์ ติ๊บกาศ
1 ส.ค. 51
 PDG51N0008 ประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ใหม่ในสังคมไทย
 ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ
1 ก.ค. 51
 PDG51N0007 การศึกษารวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรน้ำแม่กึ้ด ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 เฉลิม อินสม
1 พ.ค. 51
 PDG51N0006 การถอดบทเรียนรูปแบบการเฝ้าระวังอุทกภัยและโคลนถล่มของชุมชนตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 ถวิล จินจำ
1 เม.ย. 51
 PDG51N0005 การฝึกอบรมการจัดทำแผนที่ทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสำหรับแกนนำนักวิจัยและองค์กรภาคี
 นิติศักดิ์ โตนิติ
1 มี.ค. 51
 PDG51N0004 โรงเรียนเกษตรกรเพื่อเกษตรอินทรีย์สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
 พัฒน์ อภัยมูล
1 พ.ย. 50
 PDG51N0003 การฝึกอบรมกระบวนการสร้างสรรค์ทีม (พลังกลุ่ม 1 เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสำหรับแกนนำนักวิจัยและองค์กรภาคี)
 นิติศักดิ์ โตนิติ
1 ธ.ค. 50
 PDG51N0002 แนวทางในการฟื้นฟูความสำคัญของวัดพระธาตุดอยกู่แก้ว ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
 ไพบูลย์ วงศ์ใหญ่
1 ธ.ค. 50
 PDG51N0001 ถอดองค์ความรู้การทำนาข้าวจ่อมของเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 1
 บุญสุข เตือนชวัลย์
1 ต.ค. 50
 PDG51M0005 การประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคกลาง ตะวันตก และตะวันออก ครั้งที่ 4/2551
 สันติ จียะพันธ์
1 ส.ค. 51
 PDG51M0004 ประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคกลาง ตะวันตก ตะวันออก ครั้งที่ 3/2551
 ปัทมา ปรางค์พันธ์
1 พ.ค. 51
 PDG51M0003 โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการทำวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาปริญญาโท (Community Based Master Grant: CB-MAG) ในพื้นที่ภาคกลาง ตะวันตก และตะวันออก
 พีรชัย กุลชัย
1 ก.พ. 51
 PDG51M0002 การประชุมเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคกลาง ตะวันตก ตะวันออก ครั้งที่1/2551
 พีรชัย กุลชัย
1 ธ.ค. 50
 PDG51M0001 พัฒนาศักยภาพการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคกลาง ตะวันตก และตะวันออก ผ่านเครื่องมือ Social Mapping
 วนิดา ด่านชัยสิทธิ์
1 พ.ย. 50
 PDG51E0015 การจัดการค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนโดยผู้ปกครองบ้านกุดเชียงหมี ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
 ธีระพล สมคะเณย์
1 ก.ค. 51
 PDG51E0014 หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน บ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
 ถวิลศักดิ์ ทองโท
1 ส.ค. 51
 PDG51E0013 ศึกษาแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มผู้ช่วยเหลือคนพิการ ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 นิคม ภูศรี
1 ก.ค. 51
 PDG51E0012 ศึกษารูปแบบการแก้ปัญหาเด็กหนีเรียนในโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
 ฐานัน พิมพ์สิน
1 มิ.ย. 51
 PDG51E0011 การศึกษาสภาพ สถานการณ์การมีสามีเป็นชาวต่างชาติและผลต่อเด็กและเยาวชนชุมชนหนองแวง กรณีศึกษา : ชุมชนหนองแวง ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 1
 วิลัดดา ศรีบุญพิมพ์สวย
1 มิ.ย. 51
 PDG51E0010 แนวทางพัฒนาเด็ก/เยาวชนและครอบครัวด้วยองค์ความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนในชุมชนบ้านดอนแดง ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ระยะที่ 1
 มาลี สุปันตี
1 มิ.ย. 51
 PDG51E0009 การศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในศูนย์ร่มพระคุณโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหินเรือน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
 วิชัย ศรีวิคุณ
1 พ.ค. 51
 PDG51E0008 กระบวนการลดหนี้สินชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาบ้านเก่าน้อย บ้านป่าชาดและบ้านโนนเพ็กพัฒนา ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคภูมิ จังหวัดมหาสารคาม
 บุญทอม บุญยรัตน์
1 พ.ค. 51
 PDG51E0006 การศึกษากระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินในชุมชนบ้านดอนนกชุม หมู่ที่ 7 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
 ลำปาง เกตราช
1 มิ.ย. 51
 PDG51E0005 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษาบ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
 ปริพนธ์ วัฒนขำ
1 เม.ย. 51
 PDG51E0004 อาหารในภา(สำรับข้าว)เพื่อการฟื้นฟูอาหารท้องถิ่นในพื้นที่ต้นน้ำคู่ กรณีศึกษาบ้านศรีเจริญ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
 แสวง ดาปะ
1 เม.ย. 51
 PDG51E0003 เวทีนำเสนอผลงานวิจัย ชุดโครงการ นักวิชาการกับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 กาญจนา ทองทั่ว
1 ม.ค. 51
 PDG51E0002 ฝึกทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนผ่านการถอดบทเรียนการทำงานของ Node และโครงการวิจัย จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง ระยะที่ 2
 โกมล สนั่นก้อง
1 ธ.ค. 50
 PDG51E0001 ศึกษาเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือของพี่เลี้ยงและนักวิจัยภาคอีสาน ปี 2550
 สมพร เปินสมุทร
1 ต.ค. 50
 PDG50S0008 พัฒนาศักยภาพคนทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และกำหนดทิศทางการทำงานของ JSN และ RC ภาคใต้ ปี 2551
 กัลยา หอมเกตุ
1 ส.ค. 50
 PDG50S0007 ฝึกอบรม "พี่เลี้ยงชุมชน…การท่องเที่ยวโดยชุมชน รุ่นที่ 1
 สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์
1 ก.ค. 50
 PDG50S0006 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์
 สมพงษ์ หลีเคราะห์
1 ม.ค. 50
 PDG50S0005 ศึกษาแนวทางบริหารจัดการกลุ่มและแสวงหาตลาดของกลุ่มผลิตผ้าคลุมผม บ้านฮูมอลานัส ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 ณัฐกานต์ เต๊ะละ
1 ธ.ค. 49
 PDG50S0004 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ เทคนิคการถ่ายทำสื่อวีดีทัศน์ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยท้องถิ่น
 ขนิษฐา จุลบล
1 พ.ย. 49
 PDG50S0003 กระบวนการศึกษาพรรณพืชท้องถิ่นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรชุมชน
 วิไลวรรณ ฟองชัย
1 พ.ย. 49
 PDG50S0002 ศึกษาปัจจัยส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0-72 เดือน บ้านฮูยงบาโร๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 ซารีพ๊ะ กามาเซะ
1 ต.ค. 49

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 62 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>