สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 PDG50S0001 ศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากวัสดุธรรมชาติเพื่อผลิตของชำร่วยสำหรับพิธีแต่งงาน ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 ฮารือก๊ะ ยูโซะ
1 ต.ค. 49
 PDG50N0015 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนบทความงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเชิงสังเคราะห์เพื่อการเผยแพร่
 สุธรรม กันดำ
1 ก.ย. 50
 PDG50N0014 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนงานวิจัยท้องถิ่นและการพัฒนาความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำว้า จังหวัดน่าน ปี 2550"
 วิชัย นิลคง
1 ส.ค. 50
 PDG50N0013 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงในด้านการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน
 อรุณี เวียงแสง
1 มิ.ย. 50
 PDG50N0012 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดน่าน
 วิชัย นิลคง
1 มิ.ย. 50
 PDG50N0011 พัฒนาศักยภาพการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นผ่านเครื่องมือ Social Mapping
 อรุณี เวียงแสง
1 มิ.ย. 50
 PDG50N0010 ประชุมเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2550
 อารียา กาแก้ว
1 พ.ค. 50
 PDG50N0009 การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 เมธี ใจศรี
1 พ.ค. 50
 PDG50N0008 การพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความ และการถ่ายภาพ ให้กับ เครือข่ายผู้สนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ
 เบญจวรรณ วงศ์คำ
1 มี.ค. 50
 PDG50N0007 ศึกษาสถานการณ์การทำสวนยางและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการปรับตัวของชาวสวนยางเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 ศรากร พรสุวรรณ
1 มี.ค. 50
 PDG50N0006 การศึกษาปัจจัยและแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นที่อยู่ในวัยเรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
 ประสิทธิ์ อิ่มปัญญา
1 ก.พ. 50
 PDG50N0005 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) "สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน" ครั้งที่ 2
 สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์
1 ธ.ค. 49
 PDG50N0004 แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพในพื้นที่โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพงสู่การเป็นองค์กรจัดการตนเอง กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
 วิมล กลางประพันธ์
1 พ.ย. 49
 PDG50N0003 กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อสร้างกระบวนทรรศน์ใหม่ในการพัฒนาชุมชนพื้นที่โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง กิ่งอ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
 บุษราคัม วีระนาคินทร์
1 พ.ย. 49
 PDG50N0002 การพัฒนารูปแบบการใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นเครื่องมือระดับพื้นที่ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ระยะที่ 2
 อรพินธ์ สุวัณณปุระ
1 ต.ค. 49
 PDG50N0001 ประชุมเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2550
 เดือนเพ็ญ วงศ์จันทร์
1 ต.ค. 49
 PDG50M0012 รูปแบบการสร้างความร่วมมือและความรับผิดชอบดูแลสังคมชุมชนร่วมกันของภาคส่วนอุตสาหกรรมและชุมชน ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง
 โอภาศ อินทรวงษ์
1 ก.ย. 50
 PDG50M0011 การศึกษาลักษณะการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อการวางแผนการจัดการพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 คิดชาย อุณหศิริกุล
1 ก.ย. 50
 PDG50M0010 แนวทางการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 เกียรติศักดิ์ จิระพงศ์
1 ก.ย. 50
 PDG50M0009 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดยุทธศาสตร์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคกลาง 2551
 ปัทมา ปรางค์พันธ์
1 ก.ย. 50
 PDG50M0008 เวทีถอดบทเรียนและกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น:ประเด็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการชุมชน
 วันเพ็ญ พรินทรากูล
1 ก.ย. 50
 PDG50M0007 การศึกษาสถานการณ์ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพร่วมกันของชุมชน ในพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
 กรองทอง จุลิรัชนีกร
1 ก.ย. 50
 PDG50M0006 การวิเคราะห์และพัฒนาความคิดรวบยอดในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
1 ส.ค. 50
 PDG50M0005 ประชุมเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคกลาง ตะวันตก ตะวันออก ครั้งที่ 4 /2550
 ศิริวัฒน์ คันทารส
1 ก.ค. 50
 PDG50M0004 เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 โชต หอมประพันธ์
1 พ.ค. 50
 PDG50M0003 เวทีสนทนาสานปัญญาชาวบ้านประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นภาคกลาง ตะวันตก ตะวันออก
 สันติ จียะพันธ์
1 ก.พ. 50
 PDG50M0002 ชลประทานเพื่อท้องถิ่น ระยะที่ 2
 สุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ
1 ต.ค. 49
 PDG50M0001 ศึกษาดูงานของเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคกลาง ตะวันตก ตะวันออกในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
1 ต.ค. 49
 PDG50E0016 กระบวนการโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชน อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 วิไลลักษณ์ เกศกุล
1 ก.ค. 50
 PDG50E0015 เวทีรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ชุด อปท.กับการมีส่วนร่วมของขุมชน
 ชัยสิทธิ์ แนวน้อย
1 ก.ค. 50
 PDG50E0014 การปลูกแตงโมอินทรีย์ให้ได้คุณภาพดีบ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
 พรทิพย์ ถาบรรแก้ว
1 มิ.ย. 50
 PDG50E0013 การศึกษาและสรุปบทเรียนการจัดการตลาดทางเลือกของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชมรมรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดยโสธร
 มณี หงส์พิพิธ
1 มิ.ย. 50
 PDG50E0012 พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ
 สมเจตน์ ไชยลาภ
1 พ.ค. 50
 PDG50E0011 ศึกษาสถานการณ์ปัญหาหนี้สินของชุมชนกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
 จิตสมาน วารีขันธ์
1 เม.ย. 50
 PDG50E0010 รูปแบบและกระบวนการจัดการชุมชนพึ่งตนเองบ้านม่วงไข่
 กนกนาถ โพธิ์สัย
1 พ.ค. 50
 PDG50E0009 กระบวนการแก้ปัญหาหนี้สินในครัวเรือน บ้านชมภูทอง ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
 บุญหลาย ศรีมุงคุณ
1 เม.ย. 50
 PDG50E0008 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาหนี้สิน:กรณีศึกษา บ้านกุดเต่า ต. นามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
 ดาวเรือง ทาบทา
1 เม.ย. 50
 PDG50E0007 ศึกษาเรียนรู้งานวิจัยท้องถิ่นภาคใต้ ของพี่เลี้ยงและนักวิจัยภาคอีสาน
 พิสมัย เปลื้องพัฒนกุล
1 มี.ค. 50
 PDG50E0006 เสวนาวิชาการ ประวัติศาสตร์ตำนานเจ้าพ่อศรีนครเตา : มหาบุรุษแห่งทุ่งกุลาร้องไห้
 บุญเสริฐ เสียงสนั่น
1 มี.ค. 50
 PDG50E0005 การเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกรักษ์ประเพณีบุญผะเหวดของเด็กและเยาวชน บ้านหนองเรือ ตำบลหนองเรือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
 ประพันธ์ หางนาค
1 มี.ค. 50
 PDG50E0004 พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นชุดเกษตรอินทรีย์ จังหวัดยโสธร
 นิรัตน์ ศรีชำนิ
1 ก.พ. 50
 PDG50E0003 พัฒนาโครงการกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
 ปาริชาติ หาญไชยนะ
1 ม.ค. 50
 PDG50E0002 พัฒนาโจทย์วิจัยนักวิชาการท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ชูพักตร์ สุทธิสา
1 พ.ย. 49
 PDG50E0001 ประชุมเครือข่ายผู้ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน (RC ภาคอีสาน)
 โกมล สนั่นก้อง
1 พ.ย. 49
 PDG49S0026 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มแม่บ้านเกษตกร บ้านคลองทราย ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล
 ฮาดีย๊ะ แดงคง
1 ส.ค. 49
 PDG49S0025 ส่งเสริมสุขภาพเพื่อลด ปัจจัยเสี่ยงจากโรคความดันโลหิตสูงของชุมชนบ้านปลักแตน หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
 มูเนาะ เจะเลาะ
1 ส.ค. 49
 PDG49S0024 โครงการศึกษาการรวมกลุ่มพัฒนาฝีมือตัดเย็บเสื้อมลายูซาฟารี บ้านตอหลัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 ฟาติน กาแบ
1 ส.ค. 49
 PDG49S0023 โครงการศึกษารูปแบบการพัฒนามุมเรียนรู้บริเวณวัดสุขาวดีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนบ้านบินยาลีมอ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 แวอูเซ็ง อาเก๊ะ
1 ส.ค. 49
 PDG49S0022 โครงการศึกษาแนวทางการรวมกลุ่มผู้ผลิตผ้าคลุมผมบ้านโคกนิบงตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่มโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิก
 สักรินทร์ โน๊ะ
1 ส.ค. 49
 PDG49S0021 ศึกษากระบวนการการเลี้ยงแพะสู่การพึ่งพาตนเอง ของผู้เลี้ยงแพะอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
 จีราวุธ เซะบิง
1 ส.ค. 49

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 63 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>