สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 PDG49S0020 การศึกษาเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคกลางของนักวิจัยและพี่เลี้ยงนักวิจัยภาคใต้
 เลิศชาย ศิริชัย
1 ก.ค. 49
 PDG49S0019 ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีในการเลี้ยงโคพื้นบ้าน ในมิติการบริหารจัดการตามหลักศาสนาอิสลามของคณะกรรมการมัสยิด บ้านปือโด ตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 มะ แวสาเมาะ
1 ก.ค. 49
 PDG49S0018 ศึกษาแนวทางแปรรูปผลิตภัณฑ์และแสวงหาตลาดของกลุ่มข้าวเกรียบปลาบ้านปูยุด ตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 แมะยะห์ จะปะกียา
1 ก.ค. 49
 PDG49S0017 ศึกษาแนวทางวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดพังงา
 เกษม เพ็ชรสังข์
1 มิ.ย. 49
 PDG49S0016 การปล่อยปูม้าในแนวปะการังเทียม เพื่อเพิ่มผลผลิตปูม้าในอ่าวไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 การิง สะอะ
1 มิ.ย. 49
 PDG49S0015 การเลี้ยงสาหร่ายในคอกปูม้า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านกำปงบูดี ตำบลแหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
 รอยะ ยีอาแซ
1 มิ.ย. 49
 PDG49S0014 ศึกษารูปแบบในการปรับเปลี่ยนการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ตำบลกรุงชิง กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 1
 จำเนียร ราชประดิษฐ์
1 มิ.ย. 49
 PDG49S0013 ศึกษาการเพาะกล้วยไม้ว่านหางช้างด้วยเทคโนโลยีชาวบ้านเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนบ้านบางติบ
 สมพงษ์ ประสารการ
1 มิ.ย. 49
 PDG49S0012 ศึกษารูปแบบการกำจัดขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบือติงหะยีแม ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี
 รอปิอิง ดุลธารา
1 พ.ค. 49
 PDG49S0011 ศึกษาการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนบ้านป่ามะพร้าวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
 รังสิทธิ์ ประการแก้ว
1 พ.ค. 49
 PDG49S0010 ศึกษาการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพจักสานใบเตย บ้านทุ่งนา ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี OTOP
 นม คงแสน
1 พ.ค. 49
 PDG49S0009 การบริหารจัดการกลุ่มกระเช้าประดิษฐ์จากย่านเถาวัลย์เพื่อพัฒนากลุ่มให้ยั่งยืนโดยมีการส่วนร่วมของชุมชนบ้านบลูกายามู
 อ่อนทิวา วิชัยดิษฐ์
1 พ.ค. 49
 PDG49S0008 ศึกษาการรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนเพื่อสร้างความสามัคคีของชุมชนบ้านค้อ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
 อับดุลเลาะ เปาะอิ
1 พ.ค. 49
 PDG49S0007 ศึกษาการพัฒนาอาชีพซ่อมเครื่องยนต์ กลุ่มเยาวชนบ้านโคกอ้น ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
 สุชาติ พุธจันทร์
1 พ.ค. 49
 PDG49S0006 ศึกษาการรวมกลุ่มผู้ผลิตน้ำส้มจากตาลโตนดของชุมชนตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 ผกาพรรณ นะสีโต
1 เม.ย. 49
 PDG49S0005 ศึกษาแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในระดับครอบครัวและชุมชน ในเขตหมู่ที่ 5 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
 สมพงศ์ อรุณรัตน์
1 มี.ค. 49
 PDG49S0004 การเขียนบทความงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และการประชุม RC (Node) ภาคใต้
 สมพงษ์ หลีเคราะห์
1 มี.ค. 49
 PDG49S0003 การเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสานของนักวิจัยเด่นและพี่เลี้ยงนักวิจัยภาคใต้
 มานพ ช่วยอินทร์
1 ก.พ. 49
 PDG49S0002 ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขสุขภาพทางสายตา ระบบกล้ามเนื้อ และระบบทางเดินหายใจของผู้ผลิตกะปิเยาะห์ ตำบลกะมิยอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 มาซีเตาะ ตาเฮ
1 ธ.ค. 48
 PDG49S0001 ต้นกล้ายุวชนสร้างสรรค์การเรียนรู้
 นิวัตร์ โฮ้เต้กิ้ม
1 พ.ย. 48
 PDG49N0016 การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีลุ่มน้ำแม่กวงเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 จงรักษ์ ธิแก้ว
1 ก.ย. 49
 PDG49N0015 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ "สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน"
 สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์
1 ก.ย. 49
 PDG49N0014 การสร้างสรรค์การเรียนรู้และการทำงานเป็นกลุ่มเพื่องานที่ได้ผลและคนทำงานมีความสุข
 สุภาพรรณ ไกรฤกษ์
1 ก.ย. 49
 PDG49N0013 การศึกษาประเพณีวัฒนธรรมพิธีกรรมของชุมชนม้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ธีระพล กมลยุทธชัย
1 ก.ย. 49
 PDG49N0012 การศึกษาศักยภาพของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดอ่อนรุ่นที่ 2 ในที่ดอน
 สมพร ชุนห์ลือชานนท์
1 ส.ค. 49
 PDG49N0011 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (JSN) ภาคเหนือ
 สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์
1 ก.ค. 49
 PDG49N0010 ชลประทานเพื่อท้องถิ่น ระยะที่ 1
 สุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ
1 มิ.ย. 49
 PDG49N0009 การพัฒนางาน กศน.ภาคเหนือ โดยใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นเครื่องมือ ระยะที่ 1
 ทัศนีย์ หิรัญวงษ์
1 พ.ค. 49
 PDG49N0008 พัฒนาศักยภาพด้านการวิเคราะห์-สังเคราะห์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 สมคิด แก้วทิพย์
1 พ.ค. 49
 PDG49N0007 การจัดเวทีสุนทรียสนทนาเรื่องเขียนโลกชั้นเซียน
 นิตยา โปธาวงศ์
1 มี.ค. 49
 PDG49N0006 ประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2549
 สุภาพรรณ ไกรฤกษ์
1 ก.พ. 49
 PDG49N0005 การประชุมสัมมนาทิศทางการพัฒนาเมืองเชียงแสนภายใต้เมืองการค้าชายแดนและเมืองประวัติศาสตร์
 ศิริพร โคตะวินนท์
1 ม.ค. 49
 PDG49N0004 การพัฒนารูปแบบการใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นเครื่องมือระดับพื้นที่ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน
 อรพินธ์ สุวัณณปุระ
1 ม.ค. 49
 PDG49N0003 แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ (ระบบบริการข้อมูล) เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
 อิสระ ศิริไสยาสน์
1 ธ.ค. 48
 PDG49N0002 ประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2549
 อังคณา ทาลัดชัย
1 ธ.ค. 48
 PDG49N0001 การจัดตั้งองค์กรนักวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ
 สมคิด แก้วทิพย์
1 ธ.ค. 48
 PDG49M0009 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า
 สุขประเสริฐ กล่อมจิต
1 ก.ย. 49
 PDG49M0008 โครงการสัมมนาสถานการณ์หนี้สินเกษตรภาคกลาง
 ทองใบ สิงสีทา
1 ก.ย. 49
 PDG49M0007 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เรื่องการฝึกจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
 อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
1 ส.ค. 49
 PDG49M0006 เวทีสนทนา สานปัญญา นักวิจัยเพื่อท้องถิ่น ภาคกลางตอนบน
 สันติ จียะพันธ์
1 เม.ย. 49
 PDG49M0005 ย้อนรอยชากบก เพื่อศึกษาชุมชน ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
 วัชราภรณ์ อภิวัชรางกูร
1 มี.ค. 49
 PDG49M0004 เวทีสนทนาสานปัญญาชาวบ้านประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นภาคกลาง
 อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
1 มี.ค. 49
 PDG49M0003 การประชุมเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลาง ตะวันตก ตะวันออก : มองความยากจนและหนี้สินผ่านงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น"
 อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
1 ก.พ. 49
 PDG49M0002 การศึกษาและพัฒนาศักยภาพชุมชนตำบลคลองพลู กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี
 รัชนีกร ดอนไสว
1 ม.ค. 49
 PDG49M0001 การศึกษาชุมชนตำบลบางกะจะเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับชุมชน ต.บางกะจะ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
 มัณฑนา เหมชะญาติ
1 ต.ค. 48
 PDG49E0010 การพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่สาธารณะ
 มัสยา คำแหง
1 ก.ค. 49
 PDG49E0009 ศึกษาเรียนรู้งานวิจัยท้องถิ่น ภาคกลาง ของพี่เลี้ยงและนักวิจัยภาคอีสาน
 ปรีชา งามดี
1 ก.ค. 49
 PDG49E0008 การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของหมอพื้นบ้านในการพัฒนาการตรวจ วินิจฉัยและรักษาโรคแบบดั้งเดิมของภาคอีสาน : กรณี อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
 สมชาย ชินวานิชย์เจริญ
1 ม.ค. 49
 PDG49E0007 การศึกษาองค์ความรู้ในการดูแลวินิจฉัยโรคหมอพื้นบ้าน อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 พลจักร์ นวนทั่ว
1 ม.ค. 49
 PDG49E0006 องค์ความรู้ในการดูแลรักษาโรคของชาวญ้อ และชาวผู้ไท ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
 สัญญา ศุภจันทรา
1 ม.ค. 49

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 64 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>