สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 PDG49E0005 การศึกษาวิทยุชุมชนกับการจัดการป่าชุมชน ระยะที่ 1: กรณี ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จ.อุบลราชธานี
 เฉลิมพงศ์  แพ่งพนม
1 ธ.ค. 48
 PDG49E0004 องค์ความรู้หมอพื้นบ้านชาวไทโซ่ และกะเลิง เขตพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์และอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในการวินิจฉัยและรักษาโรคแบบดั้งเดิมของชุมชน
 พิเชษฐ เวชวิฐาน
1 พ.ย. 48
 PDG49E0003 องค์ความรู้หมอพื้นบ้านในการดูแลรักษาโรคของคนอีสาน : กรณีศึกษาอำเภอวาปีปทุม และอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
 ทานตะวัน สิงห์แก้ว
1 พ.ย. 48
 PDG49E0002 องค์ความรู้หมอพื้นบ้านในการดูแลและรักษาโรคของคนอีสานพื้นที่ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
 ประจวบ จันทร์หมื่น
1 พ.ย. 48
 PDG49E0001 พัฒนาโครงการชุดประเด็นการศึกษา จ.มหาสารคาม
 ศักดิ์พงศ์ หอมหวล
1 ต.ค. 48
 PDG48S0001 พัฒนาโครงการเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) รอบเขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช
 เชาวลิต สิทธิฤทธิ์
1 มิ.ย. 48
 PDG48N0006 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ ครั้งที่ 3 "การถอดบทเรียนความสำเร็จงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ"
 ภัทรา มาน้อย
1 ก.ย. 48
 PDG48N0005 การศึกษาภาพรวมธุรกิจท้องถิ่นของอำเภอเชียงแสน กรณีศึกษาพื้นที่เขตเทศบาลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 นิภาวรรณ วิชัย
1 ก.ค. 48
 PDG48N0004 การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดกระบวนการ "สุนทรียสนทนา"
 อังคณา ทาลัดชัย
1 ก.ค. 48
 PDG48N0003 ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนลุ่มน้ำคำ กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 สุภาพ  ขอมปวน
1 มิ.ย. 48
 PDG48N0002 การจัดการฐานข้อมูลอำเภอเชียงดาว
 สมคิด แก้วทิพย์
1 มี.ค. 48
 PDG48N0001 การถอดสรุปบทเรียนกระบวนการทำงานโครงการจัดการลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบนและเครือข่ายองค์กรชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 นุจิรัตน์ อ่องฬะ
1 มี.ค. 48
 PDG48M0008 พัฒนาโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นในจังหวัดระยองและฉะเชิงเทรา
 พีรชัย กุลชัย
1 ก.ย. 48
 PDG48M0007 แนวทางการสืบสานภูมิปัญญาไทย ใส่ใจด้านสมุนไพร ชุมชนตะเคียนทอง-คลองพลู กิ่งอ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี
 นันทวัน ใจกล้า
1 ก.ย. 48
 PDG48M0006 การอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้านและต้นทุนของหมู่บ้านที่เหลืออยู่ ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี
 นวรัตน์ นักเสียง
1 ก.ย. 48
 PDG48M0005 การประชุมเรียนรู้ข้ามศาสตร์ ยกระดับงานฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมชอง
 อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
1 ก.ค. 48
 PDG48M0004 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานพลังกลุ่มและความสุข
 อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
1 มิ.ย. 48
 PDG48M0003 พัฒนาเครือข่ายฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมท้องถิ่นญัฮกุร ต.นายางกลัก ต.บ้านไร่ และต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
 ทองพิทักษ์ ยันจัตุรัส
1 เม.ย. 48
 PDG48M0002 การศึกษาและฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมละว้า (ก๋อง) บ้านกกเชียง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
 มนัส ขุนณรงค์
1 เม.ย. 48
 PDG48M0001 รูปแบบการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาข้าวหลามพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
 องอาจ โดอติเทพ
1 มี.ค. 48
 PDG48E0009 การดูแลสุขภาพของคนผู้ไทโดยหมอพื้นบ้าน อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
 สมยศ ศรีจารนัย
1 ก.ย. 48
 PDG48E0008 การศึกษาสถานการณ์ของสมุนไพร กรณีศึกษา : บ้านเชียงเหียน อำเภอเมือง จ.มหาสารคาม
 ถวิล ชนะบุญ
1 ก.ย. 48
 PDG48E0007 ทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์บ้านดอนหมู
 ปริญญา สิงห์เรือง
1 ก.ย. 48
 PDG48E0006 การพัฒนารูปแบบการศึกษาการฟื้นฟูและสังเคราะห์องค์ความรู้การแพทย์พื้นบ้านอีสาน กรณีการมีส่วนร่วมของหมอพื้นบ้านกับชุมชน จ.อุบลราชธานี
 พัชริน วิจิตรอลงกรณ์
1 ก.ย. 48
 PDG48E0005 ศึกษารูปแบบการรักษาโรค การสืบทอด วิถี เจตคติ และสังคมหมอพื้นบ้าน กรณีศึกษา : ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง และ ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
 พัทธนันท์ โอษฐ์เจษฎา
1 ก.ย. 48
 PDG48E0004 ศึกษาองค์ความรู้หมอพื้นบ้าน กรณีศึกษา : ตำบลบุฤาษี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 แดงชัย สืบเสาะ
1 ก.ย. 48
 PDG48E0003 พัฒนาเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยครั้งที่ 2
 อุษา กลิ่นหอม
1 ก.ค. 48
 PDG48E0002 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาชาติพันธุ์ (Ethnography) ในบริบทการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 บุญเสริฐ เสียงสนั่น
1 ก.ค. 48
 PDG48E0001 พัฒนาเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทย
 อุษา กลิ่นหอม
1 มิ.ย. 48
 PDG47S0006 การเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ระบบการค้าชายแดนไทย - มาเลเซีย และศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้าปลากระพงเบื้องต้นด้วยกระบวนการกลุ่มกรณีการค้าปลากระพง ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
 สันติ สมาเฮาะ
1 ก.ย. 47
 PDG47S0005 แนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมวัดพัทธสีมา
 ประสพ จันทร์ทองเดช
1 ส.ค. 47
 PDG47S0004 เครือข่ายนักวิจัยรุ่นเยาว์เพื่อการศึกษาท้องถิ่น จังหวัดตรัง
 อรุณีวรรณ นาศรี
1 มิ.ย. 47
 PDG47S0003 การศึกษากระบวนการเกิดหนี้สินเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินของชุมชน หมู่ 6 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
 จิระ ชูช่วย
1 เม.ย. 47
 PDG47S0002 การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านป่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 แววตา จุลแก้ว
1 มี.ค. 47
 PDG47S0001 การศึกษาพัฒนาการของการจัดการป่าอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวังลุง ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
 ประเวศ คุณโลก
1 มี.ค. 47
 PDG47N0011 การศึกษาสาเหตุและแนวทางการปลดหนี้สินชุมชนไชยศิริ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
 สุดาวรรณ์ มกรพฤติพงศ์
1 ก.ย. 47
 PDG47N0010 กระบวนการเรียนรู้เพื่อจัดทำสื่อภูมิประเทศจำลองดอยหลวงเชียงดาวโดยชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 โอฬาร อ่องฬะ
1 ก.ย. 47
 PDG47N0009 กระบวนการเรียนรู้การผลิตเพื่อการยังชีพและการตลาดข้าวปลอดภัยจากสารพิษของชุมชน 10 หมู่บ้าน 3 ตำบล อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
 จำนอง พัสสร
1 ส.ค. 47
 PDG47N0008 การศึกษาการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอบ้านป่าปอบิด ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 ลำเพ็ญ ทองคำ
1 ส.ค. 47
 PDG47N0007 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องวัฒนธรรมชุมชนบ้านโคกขวางและบ้านคลองคตสำหรับโรงเรียนวัดหนองปลาหมอมิตรภาพที่ 215 ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
 ทิพวรรณ์  จันทรสุกรี
1 ส.ค. 47
 PDG47N0006 การพัฒนาและการใช้หลักสูตรท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนวิทยสัมพันธ์ ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 อรสา ทรงศรี
1 ส.ค. 47
 PDG47N0005 ทางเลือกการทำเกษตร ลด ละ เลิก สารเคมีของชุมชนบ้านยางตะพาย ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
 ประวัติ สุธาธรรม
1 ส.ค. 47
 PDG47N0004 ศึกษารวบรวมประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
 บุญมี ฐิตธมโม
1 ก.ค. 47
 PDG47N0003 พัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
 กัญจนา  เทพา
1 ก.ค. 47
 PDG47N0002 การศึกษาผลกระทบทางสังคมของการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน
 อดิศร เรือลม
1 ก.พ. 47
 PDG47N0001 การจัดตั้งร้านค้าชุมชนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง บ้านคลองน้ำลัด ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 ศรีวรรณ สอนดี
1 ต.ค. 46
 PDG47M0004 การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านวังน้ำขาวอย่างมีส่วนร่วม ตำบลวังตะเคียน กิ่งอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
 กฤษณนันท์ มนูญผล
1 ก.ย. 47
 PDG47M0003 การศึกษารูปแบบการใช้เกษตรชีวภาพที่เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตและสร้างความปลอดภัยให้กับสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 ไพเราะ ศิริการ
1 ก.ค. 47
 PDG47M0002 การสำรวจศักยภาพและความเป็นไปได้เบื้องต้นของการเลี้ยงปลาในกระชังในคลองชลประทานรังสิตเหนือ คลอง 1
 คมกริช รุจินาถ
1 เม.ย. 47
 PDG47M0001 การศึกษาสถานการณ์ปัญหาและภาวะหนี้สินของชุมชนบ้านหนองอ้อ หมู่ 3 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 สง่า ซาเสียง
1 เม.ย. 47

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 65 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>