สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 PDG47E0009 การศึกษาภูมิปัญญาการย้อมสีผ้าพื้นบ้านด้วยวัตถุดิบธรรมชาติของเผ่ากะเลิง ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ระยะที่ 1
 บังอร ชนะพจน์
1 ก.ย. 47
 PDG47E0008 การเกิดและเส้นทางหนี้สิน : ประสบการณ์และทางออกของชาวบ้าน ระยะที่ 2
 ทานทิพย์ ธำรงวรางกูร
1 ก.ย. 47
 PDG47E0007 การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ และฟื้นฟูภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหมี่ของชุมชนบ้านพิมานท่า ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
 บุญมา วงศ์ตาเทพ
1 ก.ย. 47
 PDG47E0006 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน และระบบนิเวศน์จากการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำตอนกลางกรณีศึกษาการสร้างประตูควบคุมน้ำหนองบึง ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
 นิพนธ์ มุลเมืองแสง
1 ก.ย. 47
 PDG47E0005 วิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมอย่างประณีต 1 ไร่
 ผาย สร้อยสระกลาง
1 ก.ค. 47
 PDG47E0004 วิจัยและพัฒนากระบวนการสนับสนุนและพัฒนาจิกสำนึกของครอบครัวและชุมชนปลูกต้นไม้ยืนต้น
 จารีรัตน ปรกแก้ว
1 ก.ค. 47
 PDG47E0003 วิจัยและพัฒนากระบวนการสนับสนุนครอบครัวและชุมชนใช้ความรู้บำรุงดินจืด ระยะที่ 1
 บุญเต็ม ชัยลา
1 ก.ค. 47
 PDG47E0002 วิจัยการเลี้ยงปูนาในบ่อดิน
 อนันต์ ทอนฮามแก้ว
1 มิ.ย. 47
 PDG47E0001 วิจัยการเลี้ยงปูนาในบ่อซีเมนต์
 พรพรรณ ชัยมงคล
1 มิ.ย. 47
 PDG46S0011 แนวทางการฟื้นฟูการทำนาในพื้นที่พรุปายอของชุมชนตำบลกะดุนง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
 อาแว ตีเย๊าะ
1 ก.ค. 46
 PDG46S0010 แนวทางการแก้ปัญหานาร้างชุมชนหมู่ 1 บ้านคอกช้าง ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
 ปรีชา จันทร์ศรีแก้ว
1 ก.ย. 46
 PDG46S0009 เครือข่ายนักวิจัยรุ่นเยาว์เพื่อการศึกษาท้องถิ่น จังหวัดตรัง
 สุนทรี สังข์อยุทธ์
1 ส.ค. 46
 PDG46S0008 กระบวนการถอดบทเรียนการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์บ้านหัวหิน ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ระยะที่ 1
 ศิริวรรณ วัจนเทพินทร์
1 พ.ค. 46
 PDG46S0006 แนวทางการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งใส ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 กำพล ฉวีภักดิ์
1 ธ.ค. 45
 PDG46S0005 แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มกองทุนให้มีความเป็นเอกภาพ บ้านกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 เจริญ สุดรักษ์
1 พ.ย. 45
 PDG46S0004 การศึกษาปัจจัยทีทำให้เกิดผลสำเร็จในการดำเนินงานกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต(วัดป่ายาง) หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ไพศาล พรหมสิงห์
1 พ.ย. 45
 PDG46S0003 แนวทางการพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้เกิดประโยชน์กับชุมชนบ้านตาหมอ ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 เจริญ ยืนยง
1 พ.ย. 45
 PDG46S0002 แนวทางการพัฒนากองทุนออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองจิก ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
 อรุณ ชุมเกตุ
1 พ.ย. 45
 PDG46S0001 แนวทางการพัฒนาศูนย์สาธิตและพัฒนากระบวนการเรียนรู้กิจกรรมชุมชน บ้านบางยิ่ว ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
 ประจวบ เกลี้ยงดำ
1 พ.ย. 45
 PDG46N0010 การพัฒนาอาชีพเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินในชุมชนบ้านมะเขือแจ้ หมู่ที่ 1 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 บำรุง วงศ์วาร
1 พ.ค. 46
 PDG46N0009 ผู้นำและการบริหารเครือข่ายโพทะเลร่วมใจพัฒนา กิ่งอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 สมบัติ จันทร์เชื้อ
1 ส.ค. 46
 PDG46N0008 การแก้ไขปัญหาโรคความดันโลหิตสูงแบบมีส่วนร่วม ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
 วิไลวรรณ กาวงศ์
1 มิ.ย. 46
 PDG46N0007 การส่งเสริมภูมิปัญญาหมอเมือง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
 บุญเกิด แก้วนารี
1 มิ.ย. 46
 PDG46N0006 การพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีคุณธรรม บ้านทุ่งโป่ง ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
 อินสร อภิวันท์สนอง
1 มิ.ย. 46
 PDG46N0005 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
 บุญทา เชียงคำ
1 มิ.ย. 46
 PDG46N0004 รวมพลังเพื่อเด็กน้อยผู้ด้อยโอกาส ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
 คำอ้าย เสริมชัย
1 มิ.ย. 46
 PDG46N0003 การสืบสานภูมิปัญญาหมอเมืองแบบมีส่วนร่วม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
 เนตร กองสิน
1 มิ.ย. 46
 PDG46N0002 แนวทางและกระบวนการในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำน้ำตอน ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 ประจักษ์ แตงท้าว
1 มี.ค. 46
 PDG46N0001 ปัจจัยในการป้องกันปัญหายาเสพติดชุมชนบ้านเนินสว่าง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
 สำเภาว์ พรมเท้า
1 เม.ย. 46
 PDG46M0001 การแก้ไขปัญหาหนี้สินชุมชนวัฒนธรรมคลองขนมจีน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 สมทรง ฤทธิศร
1 ส.ค. 46
 PDG45S0005 การจัดการกองทุนภายในหมู่บ้าน เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน บ้านไสรักษ์ ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 พัชรีย์ วารีพัฒน์
1 ก.ย. 45
 PDG45S0004 องค์ความรู้หมอพื้นบ้านและการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
 สมบูรณ์ ทิพย์นุ้ย
1 ก.ย. 45
 PDG45S0003 การศึกษาเกี่ยวกับอัตราภาษีศุลกากรผ้ากระสอบและหาทางเลือกในการจัดตั้งตลาดนัดผ้ากระสอบที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 กูอันนูวาร์ ศรีระเด่น
1 พ.ย. 44
 PDG45S0002 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสืบสานตำนานตะลิบง จังหวัดตรัง
 อิสมาแอน เบ็ญสอาด
1 มิ.ย. 45
 PDG45S0001 แนวทางการพัฒนาศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนหญิงบ้านสุไหงปาแน จังหวัดปัตตานี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มมุสลิมะฮ์
 มัรยัม สาเมาะ
1 มี.ค. 45
 PDG45N0009 การจัดประชุมมหกรรมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ภาคเหนือ ครั้งที่ 2
 เบญจวรรณ วงศ์คำ
1 ก.ย. 45
 PDG45N0008 แนวทางการจัดการปัญหาการผลิตและการตลาดปลาน้ำจืดในจังหวัดเชียงใหม่
 เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์
1 ส.ค. 45
 PDG45N0007 พหุพาคีกับการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการศึกษาศิลปะวัฒนธรรม : กรณีศึกษาลุ่มน้ำกวงตอนปลายเขตตำบลต้นธง และตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 กำธร ธิฉลาด
1 ส.ค. 45
 PDG45N0006 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการหาแนวทางการอนุรักษ์กวางผาในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
 ระวีวรรณ ศิริไสยาสน์
1 ส.ค. 45
 PDG45N0005 แนวทางการพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนจังหวัดพิจิตร
 สุรเดช เดชคุ้มวงศ์
1 เม.ย. 45
 PDG45N0004 แนวทางการฟื้นฟูและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของเผ่าลาหู่แซแล อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
 สมชาย จะย่อ
1 ก.พ. 45
 PDG45N0003 การวิเคราะห์ตัวชี้วัด โครงการวิจัย"ชุดโครงการโคนมอำเภอไชยปราการ"
 พัชรินทร์ ประสนธิ์
1 ธ.ค. 44
 PDG45N0002 แนวทางการพัฒนากลุ่ม/เครือข่ายเด็กและเยาวชนโดยการสนับสนุนของชุมชน ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
 สมใจ ยาป่าคาย
1 ต.ค. 44
 PDG45N0001 การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง สาขาหนองแม่นา จังหวัดเพชรบูรณ์
 กนิษฐา อุ่ยถาวร
1 ต.ค. 44
 PDG45M0007 รูปแบบการเกษตรที่สามารถลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร หมู่ 3 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 สมศักดิ์ บุญยืน
1 ก.ย. 45
 PDG45M0006 รูปแบบการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มทำการเกษตรแบบยั่งยืนหมู่ที่ 1 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 ชุติมา น้อยนารถ
1 ก.ย. 45
 PDG45M0005 แนวทางการอนุรักษ์น้ำในลำคลองตำบลโพหักโดยการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและโรงเรียน อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
 สภา จันทร์พ่วง
1 มี.ค. 45
 PDG45M0004 การศึกษาบทบาทกลุ่มออมทรัพย์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ กรณีศึกษา บ้านธรรมศาลา หมู่ 1 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
 สุคนธ์ แขกประยูร
1 พ.ย. 44
 PDG45M0003 การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นตำบลกบเจา เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
 เสวก ไตรญาณ
1 พ.ย. 44
 PDG45M0002 การศึกษาคุณสมบัติและการใช้ประโยชน์จากขี้แดดนาเกลือ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
 สรณพงษ์ บัวโรย
1 ต.ค. 44

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 66 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>