สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 PDG45M0001 ระบบมาตรฐานคุณภาพการจัดการท่องเที่ยวตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 ยาใจ ศรีวิโรจน์
1 ต.ค. 44
 PDG45E0005 การศึกษาและฟื้นฟูภูมิปัญญาเหล้าพื้นบ้านเพื่อพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนบ้านท่าช้าง และบ้านโนนหนองลาด จังหวัดขอนแก่น
 สวาท อุปฮาด
1 ก.ย. 45
 PDG45E0004 การศึกษาประวัติศาสตร์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติป่าภูสิงห์ - ภูผาผึ้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
 นิวัฒน์ วิริยะพันธ์
1 ส.ค. 45
 PDG45E0003 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนากระบวนการผลิตพืชสมุนไพรเพื่อเป็นทางเลือกที่ยั่งยืน บ้านกุดฉิม ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 ผา ทองสมบัติ
1 พ.ค. 45
 PDG45E0002 การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพการจัดการท่องเที่ยวบ้านโคกโก่ง ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
 สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์
1 ต.ค. 44
 PDG44S0002 เสริมสร้างความเข้มแข็งประชาคมตำบล เพื่อกำหนดมาตรฐานคุณภาพการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
 วีระศักดิ์ อนันตมงคล
1 ก.ย. 44
 PDG44S0001 กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนกรณีศึกษา บ้านเหนือคลอง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 สันติ ราชรักษ์
1 ก.ย. 44
 PDG44N0004 แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในหมู่บ้านชาวเขาตามโครงการเงินกู้ OCEF:กรณีศึกษาบ้านจะคือ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 มานิตย์ มณีธรรม
1 ก.ย. 44
 PDG44N0003 กระบวนการเรียนรู้โดยใช้นิทานชุมชนเป็นสื่อกลาง ชุมชนบ้านหนองเต่า อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
 ศิวกร โอ่โดเชา
1 พ.ค. 44
 PDG44N0002 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขาน้อย เขาประดู่ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 ปาริชาติ ประเสริฐเทียนชัย
1 ก.ย. 44
 PDG44N0001 การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านทากู่ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
 สุชาดา คุณชมภู
1 ม.ค. 44
 PDG44M0003 การมีส่วนร่วมของ อบต. และชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน (ตลาดริมน้ำ) ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 ไชยา บุณยาธิการโสภณ
1 ก.ค. 44
 PDG44M0002 การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้นำชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 อรทัย คงแถว
1 ก.ค. 44
 PDG44M0001 การเสริมสร้างการเรียนรู้โดยการผ่านกระบวนการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านคลองเปรมเหนือ หมู่ที่1 ตำบลบางพูด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
 เพ็ญนภา พจน์แก่น
1 ก.ค. 44
 PDG43N0007 แนวทางการดำเนินการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ดวงใจ หล่อธนวณิชย์
1 ก.ย. 43
 PDG43N0006 ประชาคมวิจัยเมืองตาก
 วรเศรษฐ์ ทิอุด
1 ก.ย. 43
 PDG43N0005 การถอดบทเรียนจากการฝึกอบรมเพื่อกระตุ้นให้สตรีสมัครรับเลืกตั้งสมาชิก อบต. จ.ลำพูน
 วันเพ็ญ พรินทรากูล
1 มี.ค. 43
 PDG43N0004 แนวทางในการพัฒนาชุมชน บ้านน้ำบ่อสะเป่ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
 สายทอง จันทร์เต็ม
1 มี.ค. 43
 PDG43N0003 สถานภาพของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยช้างในจังหวัดเชียงใหม่
 พรชัย ปรีชาปัญญา
1 มี.ค. 43
 PDG43N0002 ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจที่มีต่อการดำเนินงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ในจังหวัดอุตรดิตถ์
 กิ่งดาว จินดาเทวิน
1 ม.ค. 43
 PDG43N0001 บทบาทขององค์กรชุมชนในการทำงานพหุพาคี ระยะที่ 1
 วันชัย วิเชียรวรรณ์
1 ธ.ค. 42
 PDG43E0002 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครื่องมือและเทคนิคการวิจัยภาคสนาม ครั้งที่ 1
 สุจินต์ สิมารักษ์
1 ม.ค. 43
 PDG43E0001 เสริมสร้างภูมิปัญญาพัฒนาหัตถกรรมอีสานใต้ไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระยะที่ 1
 บุญยงค์ เกศเทศ
1 ต.ค. 42
 PDG42N0002 การปรับปรุงการหาสูตรส่วนผสมสีเยื่อ
 อนุชา พรหมวังขวา
1 ก.ค. 42
 PDG42N0001 การเก็บข้อมูลเบื้องต้นด้านการจัดการท่องเที่ยวในจังหวัดโอกินาวา
 ดวงใจ หล่อธนวณิชย์
1 มิ.ย. 42

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 67 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |