สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG56E0063 รูปแบบการจัดการน้ำบาดาลให้ถูกสุขภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านเก่าน้อย ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 จิราภรณ์  หลาบคำ
1 ก.ย. 56
 RDG56E0062 รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะแก่ครูผู้สูงอายุในการใช้ ICT เพื่อสนับสนุนงานบริหารและงานการเรียนการสอน กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านธาตุ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 ชาญชัย ศุภอรรถกร
1 ก.ย. 56
 RDG56E0061 กระบวนการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนและเทศบาลเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำมูลตอนกลาง กรณีศึกษา : ตำบลนิคมและเทศบาลตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะที่ 2
 ยงยุทธ ศรีวรรณา
1 ก.ย. 56
 RDG56E0060 โครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ใช้น้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำประตูบล๊อกน้อย “อ่างน้ำพาน” โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
 บุญเส็ง บุญตา
1 ก.ย. 56
 RDG56E0059 ศึกษารูปแบบกระบวนการถ่ายโอนภารกิจการจัดการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าสู่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา เทศบาลตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
 สุวัตร์ ศรีโททุม
1 ก.ย. 56
 RDG56E0058 ศึกษารูปแบบกระบวนการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์และการจัดการอ่างน้ำพานแบบมีส่วนร่วมของภาคี 3 ตำบลรอบอ่างพาน อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
 สันต์ ซาสุด
1 ก.ย. 56
 RDG56E0057 ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรที่เหมาะสมเพื่อลดค่าไฟฟ้าจากระบบสูบน้ำโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำและองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษา : ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
 เกียรติยศ สวัสดี
1 ก.ย. 56
 RDG56E0056 ข้าวพันธุ์พื้นเมืองกับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเกษตรอินทรีย์ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร
 นิคม เพชรผา
1 ก.ย. 56
 RDG56E0055 การบริหารจัดการน้ำเพื่อการผลิตที่หลากหลายในระบบเกษตรอินทรีย์พื้นที่กุด บ้านบุ่งหวาย ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
 น้อย  เทพเจริญ
1 ก.ย. 56
 RDG56E0054 แนวทางการพัฒนาและสร้างกระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มชาวนาอินทรีย์ กรณีศึกษา กลุ่มข้าวคุณค่าชาวนาคุณธรรม อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
 พรทิพย์ ถาบรรแก้ว
1 ก.ย. 56
 RDG56E0053 กระบวนการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้านของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
 จำปา สุวะไกร
1 ก.ย. 56
 RDG56E0052 รูปแบบการอนุรักษ์ป่าดงมันให้เป็นแหล่งอาหารแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ระยะที่ 2
 จรัญ กาญจนสาธิต
1 ก.ย. 56
 RDG56E0051 รูปแบบการจัดการที่ดินและระบบนิเวศน์ในพื้นที่สวนป่ายูคาลิปตัสเพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชน กรณีศึกษา : พื้นที่สาธารณะดงขุก บ้านบักตู้ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
 บุญสอน แปวประเสริฐ
1 ส.ค. 56
 RDG56E0050 ศึกษาองค์ความรู้ปลาธรรมชาติในเขตทุ่งกุลาร้องไห้จากภูมิปัญญาคนสาปลาบ้านโนนสวรรค์ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะที่ 2
 บุญชู วัดวงษา
1 ส.ค. 56
 RDG56E0049 กระบวนการสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าแตงหมอกบ้านโพนโพธิ์-หว้างาม ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 สุชาติ นามไพร
1 ส.ค. 56
 RDG56E0048 ศึกษารูปแบบในการจัดการผลกระทบจากปัญหาช้างในพื้นที่การเกษตรของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาบ้านตลิ่งชัน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 นพพร จรรยาวัฒนชัย
1 ส.ค. 56
 RDG56E0047 ศึกษารูปแบบและกระบวนการปรับตัวของชุมชนกับปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 สมชาติ  เกษรบัว
1 ส.ค. 56
 RDG56E0046 กระบวนการเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงของคุณภาพน้ำห้วยเสนงตอนล่าง ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 ยิน คงสุข
1 ส.ค. 56
 RDG56E0045 การใช้ระบบองค์ความรู้ท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์
 อัษฎางค์ ชมดี
1 ส.ค. 56
 RDG56E0044 กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาบ้านเขื่องคำ ตำบลขุมเงิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ระยะที่ 2
 สมศรี อยู่คง
1 ส.ค. 56
 RDG56E0043 ระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับชุมชนชาวนาเพื่อรองรับภัยแล้ง บ้านหนองบัวแปะ ตำบลสร้างแซ่ง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
 บุญฤทธิ์ ทำมืด
1 ส.ค. 56
 RDG56E0042 การปรับระบบการปลูกยาเตอร์กิช (ยาสูบ) ให้เอื้อต่อการสร้างความมั่นคงอาหารของชุมชน ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
 เฉลิมชัย เชียงพฤก
1 ส.ค. 56
 RDG56E0041 กระบวนการขยายผลเกษตรอินทรีย์ผ่านรูปแบบการสร้างโรงเรียนชาวนาน้อย บ้านดอนแคน ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
 ประภาส แสงหัวช้าง
1 ส.ค. 56
 RDG56E0040 รูปแบบการจัดการพื้นที่ป่าดงสิงห์ไคลเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชนตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 ธงชัย เวียงใต้
1 ส.ค. 56
 RDG56E0039 กระบวนการขยายผลการพึ่งตนเองด้านการผลิตอาหาร บ้านคุยผง-ดงน้อย ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 ประจักษ์ อาษาธง
1 ส.ค. 56
 RDG56E0038 ศึกษาตัวชี้วัดคุณภาพและความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำเลยตอนต้นด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา บ้านเลยตาวตาด ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ระยะที่ 2
 ทองคำ แก้วพันยู
1 ก.ค. 56
 RDG56E0037 การพัฒนาตัวชี้วัดยโสธรเมืองแห่งการอ่าน
 สุวรรณ บุญทศ
1 ก.ค. 56
 RDG56E0036 การศึกษาแนวทางการดูแลสุขภาพตามวิถีชุมชน โดยการใช้สมุนไพรและภูมิปัญญาในท้องถิ่น กรณีศึกษา : บ้านโคกมนัส ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ระยะที่ 2
 ประสาท สุทธิบุตร
1 ก.ค. 56
 RDG56E0035 แนวทางการป้องกันและควบคุมวัณโรคด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน บ้านดู่ บ้านมะพริก และบ้านโพนสิม อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ภายใต้วิถีชุมชน ระยะที่ 2
 บุญถม จันทสิทธิ์
1 ก.ค. 56
 RDG56E0034 รูปแบบการสร้างสำนึกเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งอาหารของชุมชน กรณีศึกษาพื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์โคกหนองกุง ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 2
 จำเนียร มัตกิต
1 ก.ค. 56
 RDG56E0033 การจัดการทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านตามา ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อการสร้างความมั่นคงของชุมชนบนฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 คำนึง เจริญศิริ
1 ก.ค. 56
 RDG56E0032 ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการที่ดินโดยองค์การชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงในการดำเนินชีวิต : กรณีศึกษา ชุมชนเก้าบาตร บ้านลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
 ไพฑูรย์ สร้อยสด
1 ก.ค. 56
 RDG56E0031 แนวทางการบริหารจัดการโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสูบน้ำโดยชุมชน กรณีศึกษาบ้านหนองเอี่ยน ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ระยะที่ 2
 ชาญยุทธ นาคนวล
1 ก.ค. 56
 RDG56E0030 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้อาหารท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร บ้านศรีเจริญ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
 แสวง ดาปะ
1 ก.ค. 56
 RDG56E0029 การปรับตัวของคนร่อนทองคำริมแม่น้ำโขงในสภาวะเปลี่ยนแปลง ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย
 อภิสิทธิ์ สุนทราวิรัตน์
1 ก.ค. 56
 RDG56E0028 รูปแบบการบริหารจัดการระบบนิเวศพื้นที่ลุ่มน้ำชานเมืองโดยชุมชน กรณีตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 จรรยา ราชวงค์
1 ก.ค. 56
 RDG56E0027 รูปแบบการจัดการน้ำในภูมินิเวศโคกและลาดชันสูงริมแม่น้ำโขง กรณีบ้านสารภี ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
 วิสันต์ น้ำคำ
1 ก.ค. 56
 RDG56E0026 การปรับปรุงวิถีการผลิตของชุมชนชาวนาเพื่อฟื้นฟูลุ่มน้ำลำโดมใหญ่ตอนกลางของชุมชนนาเยีย ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
 นิยม เจริญ
1 ก.ค. 56
 RDG56E0025 ตลาดนัดชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างการเรียนรู้คุณค่าและความสัมพันธ์ของชุมชนสองฝั่งโขง กรณีศึกษาบ้านนาทราย ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
 สมพร มามะณีย์
1 ก.ค. 56
 RDG56E0024 การจัดการระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนริมฝั่งลำเซบายตอนล่าง กรณีบ้านท่าวารี ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 อุทัย  ชูจิตร
1 ก.ค. 56
 RDG56E0023 แนวทางการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเกษตรกรจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศลุ่มน้ำชีตอนล่าง กรณีศึกษาบ้านคำไฮ ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 1
 ประดิษฐ์ บุญธรรม
1 ก.ค. 56
 RDG56E0022 การศึกษากระบวนการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ระยะที่ 2
 สามารถ ผ่องศรี
1 มิ.ย. 56
 RDG56E0021 การจัดการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนชาวกูย ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
 สรรณ์ญา กระสังข์
1 ส.ค. 56
 RDG56E0020 การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ของชาวบ้านหมู่ 1 หมู่ 11 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
 สุนันทา โรจน์เรืองไร
1 มิ.ย. 56
 RDG56E0019 การศึกษาคุณค่าใบเสมาเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านคุณธรรมสำหรับชาวบ้านบ้านกุดโง้ง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
 วุฒิ ธงภักดิ์
1 มิ.ย. 56
 RDG56E0018 การปรับใช้ประเพณียัวไดเพื่อฟื้นวิถีชีวิตชุมชนตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 ดาวรุ่ง แซ่โค้ว
1 ส.ค. 56
 RDG56E0017 ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้คนดีศรีชุมชนโดยใช้ต้นทุนที่ดีทางสังคมของเยาวชนบ้านหนองหอย หมู่ 4 และหมู่ 10 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ระยะที่ 2
 ปัญญา ใจวังโลก
1 มิ.ย. 56
 RDG56E0016 การสร้างพื้นที่ต้นแบบในการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่เมือง ชุมชนสามัคคี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม (ระยะที่ 2)
 กิตติศักดิ์ ไกรจันทร์
10 พ.ค. 56
 RDG56E0015 พัฒนารูปแบบกระบวนการสื่อสารที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในสถาบันการศึกษา จังหวัดมหาสารคาม
 ภาคภูมิ หรรนภา
10 พ.ค. 56
 RDG56E0014 รูปแบบและกลไกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนิสิตและชุมชน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชนเทศบาลตำบลขามเรียง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
 พนัส ปรีวาสนา
10 พ.ค. 56

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 7 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>