สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG56E0013 กระบวนการสร้างเสริมการบริหารจัดการธนาคารข้าวเพื่อการลดต้นทุนในการผลิตข้าวที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านหินปูน ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 นวลละออง  อรรถรังสรรค์
10 พ.ค. 56
 RDG56E0012 การสร้างอัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ย่านเมืองเก่าของเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
 เมธี  พิริยการนนท์
10 พ.ค. 56
 RDG56E0011 กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรบ้านยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 วิภาวี  ไทเมืองพล
10 พ.ค. 56
 RDG56E0010 ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของเด็กและเยาวชน ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 วิยะดา  รัตนเพชร
10 พ.ค. 56
 RDG56E0009 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นบนพื้นฐานความต้องการของชุมชน: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านกุดเสถียร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 จำรัส  ช่วงชิง
10 พ.ค. 56
 RDG56E0008 การเรียนรู้คุณค่าและความสัมพันธ์ของผักอีเลิดที่มีต่อคน ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนบ้านนาอีเลิศ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
 สุวิทย์ คำภาหล้า
1 ก.ค. 56
 RDG56E0007 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการธรรมชาติและระบบนิเวศป่าภูหินเหล็กไฟ จังหวัดเลย
 ชาลิน  กันแพงศรี
1 มิ.ย. 56
 RDG56E0006 รูปแบบการสร้างเครือข่ายเยาวชนคนสร้างสรรค์ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
 ราชันย์ ท้าวพา
1 มิ.ย. 56
 RDG56E0005 การทดลองปฏิบัติการระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ภาคอีสาน
 บุญเสริฐ เสียงสนั่น
1 ม.ค. 56
 RDG56E0004 กระบวนการเรียนรู้ของแรงงานคืนถิ่นเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วิถีเกษตรกรรม เครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร
 สุรศักดิ์ ศรีสง่า
1 มี.ค. 56
 RDG56E0003 รูปแบบการทำงานของภาคีเครือข่ายอำเภอโนนสังในการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จังหวัดหนองบัวลำภู
 บุษบา บัวสาย
1 มิ.ย. 56
 RDG56E0002 การสร้างกระบวนการขับเคลื่อนเพื่อค้นหาประเด็นวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนจังหวัดนครพนมให้สามารถปรับตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต
 ปรีชา อุยตระกูล
1 มี.ค. 56
 RDG56E0001 ชุดโครงการศึกษาการปรับตัวของชุมชนในการจัดการน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและเศรษฐกิจสังคมลุ่มน้ำห้วยหลวง
 พัชรินทร์ ไชยรบ
1 ม.ค. 56
 RDG55S0035 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยชุมชนมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 นวพร รอดหาญ
1 ก.ย. 55
 RDG55S0034 แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ฐานอาชีพในชุมชนเกาะสุกร ของโรงเรียนหาดทรายทอง ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 จุฬารัตน์ พลศรี
1 ก.ย. 55
 RDG55S0033 แนวทางการอนุรักษ์พะยูนบ้านบากันใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
 รมหยัน บุญตาหา
1 ก.ย. 55
 RDG55S0032 การเลี้ยงปูนิ่มที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ เพื่อพัฒนาเป็นอาชีพที่ยั่งยืน ของชุมชนบ้านหัวทาง ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
 ประดิษฐ์ สาตัน
1 ก.ย. 55
 RDG55S0031 บทบาทของเยาวชนในการจัดการท่องเที่ยวหาดกาสิงและโบราณสถานแบบมีส่วนร่วมบ้านบ่อเจ็ดลูก ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 บดินทร์ มูฮัมมัดสะมัน
1 ก.ย. 55
 RDG55S0030 แนวทางการจัดการแหลมบังโก๊ะแบบมีส่วนร่วมเพื่อการท่องเที่ยว บ้านทุ่งสะโบ๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัด สตูล ระยะที่ 1
 ธนา วิศวฤทธิ์
1 ก.ย. 55
 RDG55S0029 ศึกษาสายพันธุ์กล้วยไม้ที่มีส่วนสัมพันธ์กับระบบนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจของชุมชนรอบพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ระยะที่
 สมพงษ์ รักษาศรี
1 ก.ย. 55
 RDG55S0028 การปรับเปลี่ยนระบบพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวเป็นระบบพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน เพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกร กรณียางพาราและปาล์มน้ำมัน ในตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
 ดุสิต บู่ทอง
1 ก.ย. 55
 RDG55S0027 การศึกษาและการสร้างความทรงจำร่วมของชาวท่าศาลาเพื่อสร้างความสำนึก “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” และนำไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสมเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ระยะที่ 1
 บุญเสริม แก้วพรหม
1 ก.ย. 55
 RDG55S0026 การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำนาข้าวเพื่อสร้างชาวนารุ่นใหม่ของกลุ่มทำนาข้าวเกษตรอินทรีย์บ้านท่าด่าน ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
 วรรณดี ทองเกลี้ยง
1 ก.ย. 55
 RDG55S0025 แนวทางการพัฒนาอาชีพเสริมจากปลากระตักของกลุ่มมุสลิมะฮ์ ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ระยะที่ 1
 ยีย๊ะ ยะพา
1 ก.ย. 55
 RDG55S0024 แนวทางการใช้ประโยชน์จากต้นจากเพื่อพัฒนาอาชีพเสริมของกลุ่มสตรีพัฒนาบ้านพ่อเทพ หมู่ 5 ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ระยะที่ 1
 อารือดา เวาะแซ
1 ก.ย. 55
 RDG55S0023 การศึกษาภัยพิบัติจากฝนตกหนักกับความเข้าใจและการป้องกันของผู้เกี่ยวข้อง : ศึกษากรณีลุ่มน้ำคลองกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 วิทยา อาภรณ์
1 ส.ค. 55
 RDG55S0022 การอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชผักท้องถิ่น เพื่อความมั่นคงด้านอาหารสู่การพึ่งตนเองในระดับครัวเรือนชุมชนบ้านบางกล้วยนอก หมู่ที่ 3 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
 ดลก้อเส็ม ผดุงชาติ
1 ส.ค. 55
 RDG55S0021 การปรับตัวของชาวนาในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิต ฤดูกาล และความต้องการของผู้บริโภคข้าว : กรณีศึกษา ชาวนาบ้านเพิง ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 อุไร จันจำปา
15 ก.ค. 55
 RDG55S0020 แนวทางการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งเพื่อการฟื้นอาชีพประมงพื้นบ้านของชุมชนบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1
 สมพร เพ็งสวัสดิ์
1 มิ.ย. 55
 RDG55S0019 แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธนาคารเพื่อศีลห้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1
 ฟื้น ฤทธิวงศ์
1 มิ.ย. 55
 RDG55S0018 ผลกระทบจากการประกอบอาชีพประมงต่อดอนหอยและแนวปะการัง เพื่อสร้างสำนึกร่วมของคนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูดอนหอยและแนวปะการัง ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1
 ประเสริฐ ประสิทธิกุล
1 มิ.ย. 55
 RDG55S0017 ปัญหาการเลี้ยงปลาช่อนทะเล และแนวทางการจัดการเลี้ยงปลาช่อนทะเล เพื่อเป็นอาชีพทางเลือกของประมงชายฝั่งขนาดเล็กชุมชนบ้านแหลมโพธิ์ ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1
 วินัย เนตรวงศ์
1 มิ.ย. 55
 RDG55S0016 แนวทางการส่งเสริมบทบาทสตรีในการจัดการครอบครัวเพื่อสู่การสร้างครอบครัวสุขสันต์ (บาฮากียา) ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ระยะที่ 1
 ปรีด๊ะ หะยีเตะ
1 ก.ย. 55
 RDG55S0015 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการมัสยิดในเขตจาเราะบองอ เพื่อให้ทำหน้าที่ด้านศาสนา การศึกษา สังคมและเศรษฐกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ระยะที่ 1
 อับดุลฮาเล็ม  ตุยง
1 ก.ย. 55
 RDG55S0014 รูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอาหรับสำหรับนักเรียนชั้นซานาวีย์ ของโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ระยะที่ 1
 รอมยี มอหิ
1 มิ.ย. 55
 RDG55S0013 ปัญหาความขัดแย้งจากการทำประมงและการเสริมสร้างการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการความขัดแย้งการเข้าถึง และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรของชุมชนประมงพื้นบ้านในพื้นที่อ่าวปัตตานี ระยะที่ 1
 มะรอบี เจ๊ะมะ
1 มิ.ย. 55
 RDG55S0012 การแก้ปัญหาการใช้อวนลากในการทำประมงโดยประสบการณ์เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายของชาวประมงพื้นบ้าน กรณีศึกษาชุมชนชาวประมงพื้นบ้านบางแห่งในจังหวัดปัตตานี ระยะที่ 1
 มาวเซ็ง เจะเลาะ
1 มิ.ย. 55
 RDG55S0011 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรชุมชนเพื่อการสืบทอดภูมิปัญญา โดยสภาเด็กและเยาวชน ภูมินิเวศลุ่มน้ำคลองยัน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1
 เมติมา ประวิทย์
1 มิ.ย. 55
 RDG55S0010 แนวทางการสืบทอดภูมิปัญญามโนราห์ โดยกลุ่มเยาวชน ครูภูมิปัญญา และองค์กรท้องถิ่น ชุมชนบ้านคลองเสียว เทศบาลตำบลเมืองเวียง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1
 พรจิตร ชูชื่น
1 มิ.ย. 55
 RDG55S0009 ผลกระทบของชุมชนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ เพื่อหาแนวทางการฟื้นฟูและเตรียม ความพร้อมในการเผชิญภัยพิบัติ โดยบทบาทเยาวชน เครือข่ายยุวชนสร้างสรรค์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1
 เกียววะลี มีสิทธิ์
1 มิ.ย. 55
 RDG55S0008 สถานการณ์ปัญหาและพัฒนาระบบการจัดการคลองต่ำ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1
 เพียร ปุกแก้ว
1 พ.ค. 55
 RDG55S0007 แนวทางการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำคลองหลา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1
 ปรีชา อ่องแก้ว
1 พ.ค. 55
 RDG55S0006 สถานการณ์ปัญหาและแนวทางการนำภูมิปัญญาด้านพันธุกรรมท้องถิ่น และระบบเกษตรผสมผสาน เพื่อฟื้นฟูคลองลำแชง โดยสภาเยาวชนต้นน้ำเขาพระ หมู่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1
 เจ๊ะเล๊าะ บิลอะหลี
1 พ.ค. 55
 RDG55S0005 การบูรณาการโดยการนำหลักศาสนาอิสลามมา เพื่อจัดการความขัดแย้ง ของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ระยะที่ 1
 อับดลรอหีม ขุนรักษา
1 พ.ค. 55
 RDG55S0004 ปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์จากการจับสัตว์น้ำบริเวณแหล่งหญ้าทะเลอ่าวปัตตานี และการสร้างบทบาทของเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี กรณีศึกษาบ้านตะโละสมิแล ม.2 และบ้านปาตาบูดี ม.3 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
 ฟาดีละห์  สะอะ
20 มี.ค. 55
 RDG55S0003 การสร้างการเรียนรู้ในการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรของชุมชนให้เข้มแข็ง กรณีการจัดทำซั้งปะการังเทียมแบบพื้นบ้านของคนหลากกลุ่ม จ.ปัตตานี
 สาและ เจะนิ
1 ก.พ. 55
 RDG55S0002 พัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการความขัดแย้ง บนฐานทรัพยากรของชุมชนประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี
 สุวิมล พิริยธนาลัย
1 ต.ค. 54
 RDG55S0001 แนวทางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่พรุกับความมั่นคงทางอาหารของชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่พรุ ภายใต้สถานการณ์โลกร้อน และภัยคุกคามจากการพัฒนา จังหวัดนราธิวาส ระยะที่ 2
 วิรัช เอี่ยมปลัด
1 ต.ค. 54
 RDG55N0032 แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้วยวิถีพุทธธรรมในการบริหารจัดการของกลุ่มออมทรัพย์สตรีตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 อาภาภรณ์ พุทธปวน
1 ก.ย. 55
 RDG55N0031 แนวทางการทำการเกษตรพึ่งตนเองของชุมชนบ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ 2 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 สำราญ กันติมูล
1 ส.ค. 55

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 8 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>