สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :
หมวดหมู่งานวิจัย
เศรษฐกิจชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว
การศึกษากับชุมชน การบริหารจัดการท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สุขภาพ หมอเมืองและสมุนไพร
ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โครงการที่ยังไม่เข้าหมวดหมู่

 
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG55N0030 กระบวนการจัดการหนี้สินของครัวเรือน โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเด็กและเยาวชนบ้านห้วยยาบ หมู่ที่ 5 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 จันทนา ศรีทองคำ
1 ส.ค. 55
 RDG55N0029 การจัดการทรัพยากรน้ำในลำน้ำมีดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านน้ำมีด ตำบลเบือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
 เจตน์ อินสองใจ
1 ส.ค. 55
 RDG55N0028 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินวิถีชีวิตที่นำไปสู่การลดภาระหนี้สิน โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบ้านวังโป่ง ต.วังใต้ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
 รังสรรค์ พรหมโลก
1 ส.ค. 55
 RDG55N0027 การศึกษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นปากาเกอญอ กรณีศึกษาพื้นที่ชายแดนไทยพม่า บ้านท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
 สมศักดิ์ ศรีมาลี
1 ก.ค. 55
 RDG55N0026 การจัดพิธีกรรมงานศพที่ลดผลกระทบต่อชุมชนเขตบริการฌาปนสถานบ้านหลวย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระยะที่ 1
 วีระศักดิ์ หลวงไผ่ (อธิปญฺโญ)
1 ก.ค. 55
 RDG55N0025 การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ระยะที่ 1
 ธีรชัย เชียงทอง
1 มิ.ย. 55
 RDG55N0024 แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรเพื่อผลิตพืชผักปลอดภัยของชุมชนเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 อัตถ์ อัจฉริยมนตรี
1 พ.ค. 55
 RDG55N0023 การพัฒนาข้อกำหนดการอยู่ร่วมกันของชุมชนศีล 5 ของบ้านพระบาทห้วยต้ม หมู่ที่ 8 และบ้านชัยวงษา หมู่ที่ 22 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ระยะที่ 1
 อาภากร ปัญโญ
1 พ.ค. 55
 RDG55N0022 แนวทางการบูรณาการการจัดการปัญหาก้อนวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 รวิภา ยงประยูร
1 พ.ค. 55
 RDG55N0021 การปรับตัววิถีพึ่งตนเองบนฐานทรัพยากรของชุมชนบ้านหัวทุ่ง ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 1
 จิราวรรณ  คำซาว
1 พ.ค. 55
 RDG55N0020 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมของอำเภอหางดง และอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 1
 กาญจนา สมมิตร
1 เม.ย. 55
 RDG55N0019 แนวทางการจัดการความรู้ในชุมชนเพื่อการจัดการผลิตพุทราเศรษฐีอำเภอลอง จังหวัดแพร่
 อภิชาติ ชิดบุรี
1 พ.ค. 55
 RDG55N0018 การรื้อฟื้นศิลปะการทอผ้าไหมสันกำแพง เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมด้วยสื่อพื้นบ้านและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 วลัยพร สุพรรณ
1 พ.ค. 55
 RDG55N0017 กระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บ้านสบยาว ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
 รุ่งนภา ก๋าวี
1 มี.ค. 55
 RDG55N0016 การศึกษาความเป็นไปได้ของหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ทรงศักดิ์ ปัญญา
1 มี.ค. 55
 RDG55N0015 รูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
 วิลาวัลย์ ไชยมงคล
1 มี.ค. 55
 RDG55N0014 กระบวนการฟื้นฟูอาหารพื้นบ้านมอญสู่การเชื่อมโยงวัฒนธรรมชุมชน องค์ความรู้ท้องถิ่นและความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนบ้านหนองดู่-บ่อคาว ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 จันทร์ เขียวพันธุ์
1 ก.พ. 55
 RDG55N0013 การจัดการอย่างมีส่วนร่วมและการให้คุณค่าระบบประปาภูเขาของชุมชนสันลมจอย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 เสรฐสุดา ปรีชานนท์
1 ก.พ. 55
 RDG55N0012 การฟื้นฟูวิถีชีวิตผ่านการจัดการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ บ้านดอยมด ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
 คุณภัทร จะป้อ
1 ก.พ. 55
 RDG55N0011 วิถีพอเพียงเพื่อจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบพึ่งตนเองโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนแพมบก ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 พงศ์พิพัฒน์ เครื่องพนัด
1 ก.พ. 55
 RDG55N0010 กระบวนการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนผ่านการชำระตำนานมูลศาสนาฉบับวัดบ้านเอื้อมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตแพร่ ห้องเรียนวัดบุญวาทย์วิหาร จังหวัดลำปาง
 สังวรสุตกิจ(อนันต์) ญาณสํวโร
1 ธ.ค. 54
 RDG55N0009 แนวทางการอนุรักษ์และพื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติชุมชนบ้านสะบัน หมู่ 1 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
 เมธวัฒน์ พุทธิธาดากุล
1 ธ.ค. 54
 RDG55N0008 แนวทางการฟื้นฟูฐานอาหารเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนลัวะบ้านห้วยหมี ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
 อุดมชัย วัฒน์ธนกุล
1 ธ.ค. 54
 RDG55N0007 การศึกษาระบบอาหารของชุมชนในภาวะวิกฤติบ้านปางคอง ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 ช่อแสง แซ่ลี่
1 ม.ค. 55
 RDG55N0006 การพัฒนากลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของศูนย์ประสานงานในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างปี 2555
 ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ
1 ต.ค. 54
 RDG55N0005 การศึกษาอัจฉริยลักษณ์ชุมชนโบราณเมืองบางขลัง เพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 สุวิทย์ ทองสงค์
1 ธ.ค. 54
 RDG55N0004 การบูรณาการประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรมของชุมชนโบราณสู่การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
 ดวงรัตน์ มีชัย
1 ธ.ค. 54
 RDG55N0003 การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 พิเชฐ ภูมิพาณิชย์
1 ธ.ค. 54
 RDG55N0002 การศึกษาและพัฒนากลไกการสนับสนุนเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ ปีที่ 2
 อรุณี เวียงแสง
1 ต.ค. 54
 RDG55N0001 แนวทางการยกระดับการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปีที่ 2
 สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์
1 ต.ค. 54
 RDG55M0032 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น พื้นที่ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ปีที่ 1
 ทิพวัลย์ สีจันทร์
1 ก.ย. 55
 RDG55M0031 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ของกองทุนสวัสดิการออมบุญวันละบาทเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
 ชานนท์   สุริยะฉันทนานนท์
1 ก.ย. 55
 RDG55M0030 แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 พเยาว์ หาดสมบัติ
1 ก.ย. 55
 RDG55M0029 แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการภาคประชาชนตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
 มนตรี อิ่มอาดูร
1 ก.ย. 55
 RDG55M0028 แนวทางการสร้างการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
 ชุติปภา ดวงมรกต
1 ก.ย. 55
 RDG55M0027 การจัดกระบวนการเรียนรู้ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรีที่ตอบสนองเป้าหมายชีวิต โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
 เอกชัย ยุทธชัยวรกุล
1 ก.ย. 55
 RDG55M0026 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
 ยุพา ชื่นเนียม
1 ก.ย. 55
 RDG55M0025 กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
 สุมิตรา สำเภาพล
1 ก.ย. 55
 RDG55M0024 แนวทางการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการรักษาและดูแลสุขภาพของชุมชน ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ระยะที่ 1
 ประไพศรี ไชยพงศ์
1 ก.ย. 55
 RDG55M0023 กระบวนการเรียนรู้เพื่อสืบต่อภาษากะซองโดยคนกะซองกลุ่มสุดท้าย บ้านคลองแสง ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ระยะที่ 1
 เสวย เอกนิกร
1 ก.ย. 55
 RDG55M0022 รูปแบบการจัดการขยะเพื่อพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะของเทศบาล โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองคล้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ระยะที่ 1
 ศุภาวีร์ แสงอุดร
1 ก.ย. 55
 RDG55M0021 การฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมญวนของชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ชุมชนเทศบาลเมืองขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ระยะที่ 1
 สมชาย ทับยาง
1 ก.ย. 55
 RDG55M0020 ศึกษากระบวนการสร้างระบบตัวเขียนภาษากวย เพื่อสืบทอดวิถีวัฒนธรรมของชุมชนวัดไตรราษฎร์สามัคคี (บ้านซำและบ้านตาตา) ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ระยะที่ 1
 อัมพร ปรีเปรม
1 ก.ย. 55
 RDG55M0019 การจัดการเรียนการสอนภาษาโส้ในระบบโรงเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ต.โพธิไพศาล ต.กุสุมาลย์ และต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ระยะที่ 1
 เลาไพ วระกัน
1 ก.ย. 55
 RDG55M0018 แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนวัดยายดา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระยะที่ 1
 สกุลศักดิ์ ทิพย์ไชย
1 ก.ย. 55
 RDG55M0017 รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการศึกษาวิชาชีพเกษตรกรรม โดยชุมชนมีส่วนร่วม ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะที่ 1
 มนูญ ชำนาญเกษกรณ์
1 ก.ย. 55
 RDG55M0016 แนวทางการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วม โดยเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม คลองบางบัว
 เพ็ญประภา  ภัทรานุกรม
1 ส.ค. 55
 RDG55M0015 การใช้ประวัติศาสตร์ชุมชนเป็นเครื่องมือในการสร้างพลังความร่วมมือ ของคนสายคลองบางบัว
 ปรีชา พันธุ์แน่น
1 ส.ค. 55
 RDG55M0014 แนวทางการบริหารจัดการสวัสดิการเครือข่ายองค์กรชุมชนเขตบางเขน
 ประคอง  สุคนธจิตต์
1 ส.ค. 55
 RDG55M0013 การจัดการความรู้ทางการบัญชีและการบริหารการเงินเพื่อพัฒนากลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
 จินดา จอกแก้ว
1 ส.ค. 55

โครงการวิจัยทั้งหมด : 3325 โครงการ | แสดงหน้าละ 20 โครงการ
หน้า : 9 / 67
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>